Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt các quy định, nghị quyết của Đảng

14/09/2016 13:10

Ngày 14/9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XV) cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đắc Vinh

 

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của: Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/8/2016 “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng”; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Hội nghị cũng đã triển khai thực hiện Công văn số 165-CV/TU, ngày 3/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác