Đảng bộ thành phố Kon Tum khắc phục hạn chế trong công tác phát triển đảng viên

17/03/2023 13:02

Đảng bộ thành phố Kon Tum có 70 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc (gồm 28 đảng bộ cơ sở và 42 chi bộ cơ sở); tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 304 chi bộ. Tuy nhiên, kết quả công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2022 đạt rất thấp. Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác phát triển đảng viên.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 6/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển đảng viên ở Đảng bộ thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp ít nhất 600 đảng viên. Tuy nhiên, kết quả công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt rất thấp. Tính từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2022, Đảng bộ chỉ mới kết nạp 191 đảng viên (đạt tỷ lệ 31% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ).

Những khuyết điểm, yếu kém, hạn chế dẫn đến kết quả phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ rõ tại các văn bản về kết quả kiểm tra công tác phát triển đảng viên tại các TCCSĐ trực thuộc gắn với kiểm tra việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đó là:  Một số cấp ủy chi bộ chưa làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; sự phối hợp giữa tổ chức đảng với các đoàn thể chưa thật sự chặt chẽ; hoạt động của các đoàn thể ở một số khu dân cư, cơ quan, đơn vị chưa tạo được môi trường tập hợp, thu hút và rèn luyện quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên, có đoàn thể chưa chủ động lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường mầm non Bằng Lăng (Đảng bộ xã Vinh Quang). Ảnh: D.Đ.N

 

Tìm hiểu nguyên nhân thì được biết, một số bí thư chi bộ chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy các cấp vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Một số cấp ủy, chi bộ chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, còn thụ động trong việc tạo nguồn và chưa thực hiện đồng bộ 3 giải pháp: bồi dưỡng, sàng lọc và kết nạp đảng viên mới. Nguồn phát triển đảng viên ở các khu dân cư còn hạn chế; một số hội viên, thanh niên ở khu dân cư thiếu ý chí phấn đấu vào Đảng; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, trường học trên địa bàn xã phần lớn đã là đảng viên.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, ngày 9/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum ban hành Thông báo kết luận số 426, theo đó yêu cầu các TCCSĐ được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm về nội dung công tác phát triển đảng viên và các TCCSĐ đã được Ban Thường vụ kết luận về kết quả kiểm tra công tác phát triển đảng gắn với kiểm tra việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2021 phải báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm; yêu cầu nội dung báo cáo cần bám sát đề cương, có số liệu chứng minh cụ thể và đánh giá đúng thực chất việc triển khai thực hiện khắc phục khuyết điểm. Đồng thời yêu cầu các TCCSĐ trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; chú trọng công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách, quản lý nguồn phát triển đảng cụ thể; xây dựng và phát triển nguồn để kết nạp quần chúng vào Đảng phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/1/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kết nạp đảng viên; tăng cường chỉ đạo và thường xuyên quán triệt, nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cá nhân phụ trách công tác phát triển đảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác lập hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính thức đảm bảo theo quy định.

Nhờ tập trung lãnh đạo và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, hạn chế, trong năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố Kon Tum đã kết nạp 140 đảng viên (đạt 101% chỉ tiêu năm 2022); đã công nhận đảng viên chính thức cho 93 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 6.239 đồng chí, tăng 278 đồng chí (so với năm 2021). Bên cạnh đó, các đảng ủy cơ sở đã tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc, thành lập chi ủy khi đủ điều kiện. Đến nay, số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có chi ủy là 195/304 chi bộ (chiếm tỷ lệ 61,67% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

Với quyết tâm chính trị, từ nay cho đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum sẽ tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng gắn với đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên ở khu dân cư, đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên.       

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác