Đảng bộ Sở NN&PTNT: Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng

12/10/2023 06:28

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, là hạt nhân chính trị lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cá nhân và tập thể cán bộ, công chức, người lao động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện nay, Đảng bộ Sở NN&PTNT có 10 chi bộ trực thuộc với 121 đảng viên. Đảng bộ Sở NN&PTNT luôn chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Lấy hiệu quả hoạt động của cơ quan làm thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ; kết quả xếp loại đảng bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác nâng cao chất lượng, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đồng chí Phạm Xuân Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy Sở NN&PTNT cho biết, Đảng ủy rất chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên. Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên chú trọng công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Kết quả, trong cơ quan, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Văn phòng Sở NN&PTNT. Ảnh: TTL

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 213. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm, xây dựng biện pháp quản lý đảng viên. Các chi bộ căn cứ vào điều kiện, nhiệm vụ cụ thể xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên với tiêu chí phân công đảng viên sát thực tế, 100% đảng viên đều được phân công nhiệm vụ. Do vậy, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên vào dịp cuối năm của chi bộ rõ ràng hơn, đánh giá đúng thực tế. Trong giữa nhiệm kỳ vừa qua, các đảng viên trong đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên yếu, kém.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện nhiệm vụ là nội dung được Đảng ủy quan tâm. Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm: 100% đảng viên của Đảng bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tuyệt đối sự phân công điều động của tổ chức; thực hiện tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm của Bộ Chính trị, nội quy, quy chế của địa phương, của ngành. Thực hiện nghiêm túc chế độ kê khai tài sản, chế độ sinh hoạt đảng và quy chế làm việc của tổ chức Đảng, tham gia đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, không có đảng viên nào vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch về công tác phát triển đảng viên mới cho cả nhiệm kỳ. Theo đó, hằng năm Đảng ủy Sở đã cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ và triển khai cho các chi bộ tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú (đối tượng là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, là người DTTS, nữ và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, quản lý...); công tác kết nạp đảng viên bảo đảm các yêu cầu, tiêu chuẩn, thực hiện theo đúng qui trình. Trong giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã kết nạp 8 quần chúng ưu tú vào Đảng, cử 13 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cũng được Đảng ủy triển khai thường xuyên. Hàng năm, Đảng ủy Sở NN&PTNT đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở. Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với 4 chi bộ trực thuộc; 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện 4 cuộc giám sát đối với 4 chi bộ trực thuộc, 2 cuộc giám sát việc sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ, 2 cuộc giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các chi bộ đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và các chỉ tiêu do HĐND, UBND tỉnh giao cho ngành hàng năm, chủ động bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ Đảng cấp trên giao và bám vào chức năng, nhiệm vụ chính trị  để lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch năm, quý, hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý, nhất là đưa chuyên đề học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, xem xét và kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS.

Với những giải pháp đồng bộ, tích cực và thường xuyên, các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Đảng ủy Sở NN&PTNT đã từng bước phát triển vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Trần Thị Lan

Chuyên mục khác