Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông: Kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

17/09/2023 06:56

Đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt, phân công các đồng chí báo cáo viên, cấp uỷ viên của huyện phụ trách địa bàn xã; các TCCSĐ phổ biến, quán triệt tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các văn bản của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Những đổi thay ở huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: DĐN

 

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm còn nhiều tồn tại, bức xúc. Đây cũng là nhiệm vụ được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và hết sức quan trọng.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; định kỳ cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, các kế hoạch, chương trình, công tác quy hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội và dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên… để Mặt trận,  các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân biết, tham gia góp ý. Định kỳ nghe báo cáo và xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Đồng thời, các ý kiến tham gia góp ý các chủ trương, kế hoạch, chương trình của cấp ủy, các hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thường thông qua các cuộc họp cuối năm, hoặc cuộc họp định kỳ thường xuyên tại chi bộ, cơ quan đơn vị. Những ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân luôn được cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên tiếp thu và điều chỉnh, xử lý hoàn thiện.

Một buổi lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: D.Đ.N

 

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy và cơ quan chức năng, tăng cường công tác phổ biến quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp bằng những lời nói, hành động, công việc hằng ngày. Nhờ đó, phần lớn cán bộ, đảng viên và gia đình thực hiện tốt việc nêu gương về đạo đức, lối sống; về chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tạo niềm tin trong nhân dân, được nhân dân tin tưởng hưởng ứng và làm theo.

Bên cạnh đó, kiên quyết trong xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên; năm 2021 thi hành kỷ luật 13 đảng viên; năm 2022 thi hành kỷ luật 7 đảng viên. Các nội dung mà các đảng viên vi phạm chủ yếu về thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm đạo đức, lối sống và luật hôn nhân gia đình; vi phạm chính sách dân số; thiếu kiểm tra, phát hiện để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên lâm phần được phân công phụ trách.

Việc đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến’, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông thực sự đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.        

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác