Đảng bộ huyện Sa Thầy: Phát huy vai trò nhân dân trong đẩy lùi sự suy thoái

11/09/2023 06:10

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22/8/2018 “về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, việc phát huy vai trò của nhân dân được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai mạnh mẽ.

Việc triển khai Quy định số 02-QĐi/TU luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, ngày 15/5/2016 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nên đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Điển hình là Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu triển khai thực hiện những nội dung công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc công khai được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị như công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng bào DTTS xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy vui ngày hội. Ảnh: D.Đ.N

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức để nhân dân góp ý và tiếp thu ý kiến đối với các nội dung theo quy định thông qua nhiều hình thức góp ý trực tiếp, gặp cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để phản ánh; qua hòm thư góp ý; tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, tiếp xúc cử tri, hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân và tiếp công dân. Người đứng đầu cấp ủy đã phát huy đầy đủ vai trò trong việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, nêu gương, nghiêm túc, cầu thị lắng nghe ý kiến, kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thực thi công vụ dân chủ, khách quan.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm trong đơn vị mình đúng theo yêu cầu; gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có vấn đề phức tạp, có dư luận. Từ đó, việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Qua kiểm tra đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục kịp thời; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Qua triển khai thực hiện Quy định số 02-QĐi/TU, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nâng cao hơn ý thức phục vụ nhân dân; tinh thần, thái độ làm việc khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của người dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đều có sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, tự phấn đấu vươn lên trong công tác, rèn luyện đạo đức, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác