Đảng bộ huyện Kon Rẫy: Tăng cường công tác xây dựng Đảng

12/06/2024 13:05

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Kon Rẫy tăng cường công tác xây dựng Đảng để xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch vững mạnh; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trong lãnh đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện tốt việc nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Đảng bộ huyện Kon Rẫy tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: DĐN

 

Xác định xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị là nhiệm vụ cơ bản có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kịp thời, sâu sát việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và phổ biến sâu rộng các nghị quyết của Đảng các cấp đến toàn thể các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng và chỉ đạo thực hiện đến từng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhằm định hướng cho cán bộ, đảng viên và dư luận theo hướng tích cực, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng với âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương; không ngừng tăng cường theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sai lệch về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, để chủ động có biện pháp uốn nắn, sửa chữa, không để xảy ra việc suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện bám sát tinh thần Kết luận số 01-KL/TW và các kế hoạch của Tỉnh ủy, của huyện để xây dựng nội dung triển khai thực hiện cụ thể.

Nhân dân huyện Kon Rẫy phát huy quyền làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: D.Đ.N

 

Theo đó, các đơn vị, địa phương, ngành đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện để tạo được những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc học tập, làm theo Bác, trong đó chú trọng việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21- KL/TW khóa XIII và nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động xây dựng và ban hành các hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện thuộc tổ chức mình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện có 100% TCCSĐ và trên 95,7% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện được đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, công chức hàng năm đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.    

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác