Đảng bộ huyện Ia H’Drai: Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

05/12/2019 13:09

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Ia H’Drai đã và đang tích cực thực hiện tốt công tác chuẩn bị.

Ở cấp huyện, trong tháng 4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc Đại hội, gồm Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Đồng thời do có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt Huyện ủy, nên Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định điều chỉnh nhân sự các tiểu ban giúp việc Đại hội cấp huyện. Hiện nay, các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, phân công thành viên đảm nhận các nhiệm vụ, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể, trong tháng 6, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng xong Kế hoạch về việc xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đã xây dựng Đề cương chi tiết và Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng xong Kế hoạch về xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đã xây dựng xong Đề cương chi tiết Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với số lượng, cơ cấu và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các kế hoạch, đề cương đã xin ý kiến Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 10/2019, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào tháng 11/2019 vừa qua.

Một góc khu hành chính huyện Ia H'Drai. Ảnh: iahdrai.kontum.gov.vn

 

Đối với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, đã ban hành Kế hoạch tổ chức, phục vụ Đại hội, giao nhiệm vụ các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, tuyên truyền, tổ chức phục vụ, bảo vệ cho Đại hội.

Đối với công tác triển khai, thực hiện đại hội Đảng cấp cơ sở, cho đến nay, 7/7 đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 1/2020 đến hết quý II/2020. Riêng Đảng bộ xã Ia Tơi được chọn đại hội điểm của tỉnh và của huyện, sẽ tổ chức đại hội trong 2 ngày 27 - 28/2/2020.

Các đảng ủy cơ sở đã quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tiến độ của kế hoạch đại hội, từng tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể để phân công các thành viên thực hiện các nhiệm vụ phù hợp và thường xuyên báo cáo về Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy biết, chỉ đạo. Mỗi đảng ủy cũng đã chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm trước khi tổ chức đại hội diện rộng.

Cho đến thời điểm hiện tại, các đảng ủy đã xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành; xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình xin ý kiến Ban Chấp hành đảng bộ lần 1.

Đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị của huyện thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với nhân sự chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cơ quan của huyện quán triệt và triển khai Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; trong đó yêu cầu các cấp ủy cơ sở phải chuẩn bị nhân sự đại hội để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, phải báo cáo  Ban Thường vụ Huyện ủy trước 30 ngày để cơ quan chuyên môn thẩm định nhân sự, trình Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai - Nguyễn Hữu Thạch chia sẻ: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở huyện Ia H’Drai, một huyện biên giới mới thành lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. Với sự đoàn kết chặt chẽ, thống nhất cao, quân và dân huyện Ia H’Drai nỗ lực phấn đấu, tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.     

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác