Đảng bộ huyện Ia H’Drai: Gỡ khó trong phát triển đảng viên vùng nông thôn

24/03/2024 06:28

Xác định rõ những khó khăn, tồn tại trong phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, Đảng bộ huyện Ia H’Drai triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ, góp phần xây dựng cấp ủy, chi bộ ở khu dân cư ngày càng vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

Trong những  năm qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được 212 đảng viên (bằng 106% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện). Riêng trong năm 2023, Đảng bộ huyện kết nạp được 57 đảng viên, bằng 114% chỉ tiêu nghị quyết của năm, trong đó, đảng viên kết nạp tại các chi bộ thôn là 30 đảng viên, bằng 80% chỉ tiêu của các đảng bộ, chi bộ, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ  huyện Ia H’Drai lên 729 đảng viên.

Một buổi sinh hoạt tại chi bộ khối cơ quan ở Đảng bộ huyện Ia H'Drai. Ảnh: D.Đ.N

 

Thực hiện Quy định số 776-QĐ/TU, ngày 16/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí huyện ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn khu dân cư hằng tháng. Các chi bộ thôn thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn đảm bảo tốt, thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa thật sự quan tâm nhiều đến đối tượng là công nhân, nhân dân lao động trực tiếp, đội ngũ viên chức ngành giáo dục và đào tạo; chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc thực hiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng còn sơ sài, thiếu chu đáo. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên có nơi làm chưa chặt chẽ; còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu ý chí phấn đấu, không nhiệt tình đối với công việc xã hội.

Đồng chí Trương Thị Linh- Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai cho biết: Những khuyết điểm, hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên chưa thường xuyên, chưa sâu sát. Một số quần chúng vì điều kiện gia đình phải đi làm ăn xa, nên động cơ phấn đấu vào Đảng chưa liên tục. Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu vào Đảng thiếu nhiệt tình, chưa dành nhiều thời gian cho quần chúng ưu tú, dẫn đến không nắm rõ được ưu, khuyết điểm của quần chúng.

Để khắc phục những khó khăn nói trên, ngoài việc ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phát triển đảng viên; kế hoạch phát triển đảng viên ngay từ đầu nhiệm kỳ; hằng năm đều giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các TCCSĐ; ban hành nhiều văn bản chuyên đề để chỉ đạo về phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên khu vực nông thôn; phân công cấp ủy huyện, xã về dự sinh hoạt các chi bộ khu dân cư hằng tháng.

Chi bộ thôn 2, xã Ia Dom tổ chức kiểm điểm tự phê và phê bình. Ảnh: D.Đ.N

 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các giải pháp cụ thể như tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên, cấp ủy viên về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của tổ chức đảng đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng thời, rà soát thực hiện tốt việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, phụ trách quần chúng; nêu cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú… trên cơ sở đó xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể của tập thể, cá nhân các đồng chí cấp ủy, đảng viên để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhất là ở khu dân cư, các đơn vị trường học và trong các doanh nghiệp; chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hằng năm; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể để quần chúng có điều kiện thể hiện năng lực, vai trò trách nhiệm phấn đấu vào Đảng.

 Coi trọng và tăng cường công tác dân vận của Đảng, thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, nhân dân; cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư hằng tháng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo cùng với những giải pháp cụ thể trên, Đảng bộ huyện quyết tâm tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư, vùng nông thôn, góp phần xây dựng cấp ủy, chi bộ ngày càng vững mạnh; nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác