Đảng bộ huyện Ia H’Drai: Chuyển biến trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

05/11/2023 13:45

Trong 2 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Ia H’Drai đã triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai đã ban hành Kế hoạch số 60 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Sau khi Kế hoạch số 60 được ban hành, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Báo cáo viên Đảng bộ huyện Ia H'Drai quán triệt các nghị quyết của Đảng. Ảnh: D.Đ.N

 

Qua công tác tổ chức học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, sâu sát thực tiễn, cơ sở, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên.

Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ hơn trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

Trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Đảng bộ huyện có những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, như: Phân công Thường trực Huyện ủy và tổ cấp ủy phụ trách xã thường xuyên dự sinh hoạt các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Hằng tháng, tổ chức giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các tổ chức cơ sở đảng để đánh giá những kết quả đạt được cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng thời, hàng quý tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, qua đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện cho việc đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm sát hơn, đúng thực chất hơn.

Tại buổi lễ chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần, huyện Ia H’Drai đều lồng ghép sinh hoạt chính trị tư tưởng. Ảnh: DĐN

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng duy trì các hoạt động hội ý, giao ban, họp định kỳ, bất thường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ được giao; tăng cường làm việc trực tiếp với các ngành, các xã, chú trọng công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến và đối thoại với nhân dân, nhất là duy trì việc tiếp công dân định kỳ theo quy chế, quy định để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho nhân dân và các vụ việc xảy ra ở cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 03- CT/HU, ngày 15/3/2021 về nâng cao chất lượng đảng viên, công tác kết nạp đảng viên, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; kế hoạch phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên là người tại chỗ, nơi có ít đảng viên, trong lực lượng dân quân, dân quân cơ động, dự bị động viên, xây dựng chi bộ có chi ủy.

Nhờ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện ngày càng được nâng cao, tạo được sự lãnh đạo có hiệu quả, tập trung, thống nhất. Các công việc của các cấp ủy đảng, chính quyền được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả, có sự thống nhất cao trong Đảng và chính quyền, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.       

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác