Đảng bộ huyện Ia H’Drai: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

17/06/2022 13:04

Những năm qua, Đảng bộ huyện Ia H’Drai luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng và tổ chức cơ sở đảng.
Đổi thay hạ tầng trung tâm huyện Ia H’Drai. Ảnh: VP

 

Đảng bộ huyện Ia H’Drai có 28 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó có 7 đảng bộ cơ sở (có 50 chi bộ trực thuộc) và 21 chi bộ cơ sở với hơn 630 đảng viên, có 21/21 thôn có chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, TCCSĐ, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng các cấp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo. Theo đó, các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khu dân cư, cấp ủy các xã chủ động giới thiệu đảng viên chi bộ khu dân cư có năng lực để bầu giữ chức trưởng thôn, góp phần nâng dần tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn trên địa bàn huyện. Cấp ủy các xã đã chú trọng chỉ đạo, rà soát, giới thiệu những đồng chí đảng viên đáp ứng được tiêu chuẩn quy định, có năng lực lãnh đạo để củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ vững mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động của đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy; hằng năm Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành làm việc với các đảng ủy cơ sở ít nhất 2 lần/năm. Hằng tháng, Thường trực Huyện ủy phân công các đồng chí là Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ về dự sinh hoạt định kỳ với các đảng ủy, chi bộ để nắm bắt tình hình hoạt động của cấp ủy, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, hạn chế.

Ngoài việc triển khai các biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp ủy, chi bộ còn tăng cường công tác rèn luyện, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU và Kết luận số 322-KL/TU ngày 3/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ cuối tháng 11 hằng năm, đảng ủy các xã triển khai công tác đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong phụ trách hộ, nhóm hộ. Trong quá trình thực hiện, đảng ủy các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, điều chỉnh phân công lại đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ nếu để xảy ra thiếu sót, bất hợp lý trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ đó, các đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ đã phát huy tốt vai trò của người đảng viên, trước hết là đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến xã; đảng viên là bí thư, phó bí thư, trưởng thôn trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảng viên các TCCSĐ thuộc loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang ở tại huyện nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng mà năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và TCCSĐ ngày càng không ngừng được nâng lên. Toàn Đảng bộ huyện không có tình trạng đảng viên “tự suy thoái”, “tự chuyển hóa”; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, kịp thời giải quyết các công việc của nhân dân trên địa bàn.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác