Đảng bộ huyện Đăk Glei: Kiên quyết đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

27/11/2023 13:07

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Đăk Glei đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 21/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo huyện Đăk Glei thăm mô hình sản xuất sâm dây. Ảnh: DĐN

 

Xác định rõ tầm quan trọng của Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei yêu cầu các cấp, các ngành, các cấp ủy khi triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Bên cạnh việc mở đợt sinh hoạt chính trị triển khai Kết luận số 21-KL/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cũng tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Lãnh đạo huyện Đăk Glei thăm mô hình trồng lúa 2 vụ. Ảnh: DĐN

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội duy trì và thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp ủy cấp trên kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc tiêu cực, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, tăng cường hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thế, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, qua thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức quần chúng cũng không ngừng được nâng lên và ngày càng có hiệu quả, góp phần phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác