“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

10/06/2023 14:30

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và giành được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, công tác dân vận đã có những đóng góp quan trọng.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong những năm gần đây có những đổi mới nhất định theo hướng bám sát thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân để ban hành các nghị quyết, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Đảng ta cũng đã ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII).

Tại Đại hội XIII, Đảng ta chỉ rõ “mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Và bổ sung nội hàm của phương châm “kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng. Ảnh: S.C

 

Với đặc thù là tỉnh biên giới, hơn 53% dân số là đồng bào DTTS, trong những năm qua, công tác dân vận, đặc biệt là phong trào “Dân vận khéo” được tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm, lãnh đạo triển khai có hiệu quả, từ đó củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo nền móng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang đạt được những chuyển biến tích cực.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Như Bác Hồ đã dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, có thể nói, công tác dân vận đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong hơn hai năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Cobid-19 và thiên tai nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh các năm 2021, 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục ổn định, phát triển trên các lĩnh vực.

Công tác an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, đúng đối tượng. Chất lượng y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, trong thực hiện công tác vận động quần chúng có lúc, có nơi chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, nhất là việc xóa bỏ các hủ tục; phong tục không còn phù hợp ở các địa phương; công  tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn hạn chế.

Việc tổ chức các hoạt động phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội chưa thường xuyên, chưa tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; chưa thường xuyên phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác dân vận trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, công tác dân vận theo phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Triển khai sâu rộng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng mô hình hiệu quả để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề mà nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.Vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động gắn với đưa Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận nhiệt tình, năng động. Mỗi cán bộ làm công tác dân vận phải có lý luận, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, gắn với đoàn kết nội bộ, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới, từ đó củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.         

Sông Côn

Chuyên mục khác