Đăk Hà đưa nghị quyết vào cuộc sống

21/05/2023 06:02

Thời gian qua, Huyện ủy Đăk Hà đã bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, xây dựng và triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Qua công tác triển khai, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Tính đến đầu năm 2023, huyện Đăk Hà đã đạt tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của huyện 6.451 tỷ đồng, bằng 82,34 % Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra (tăng 21,35% so với đầu nhiệm kỳ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,62 triệu đồng/năm, đạt 85,55% Nghị quyết. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: Ngành nông - lâm - thủy sản đạt 37,51%, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 34,26%, ngành thương mại - dịch vụ đạt 28,23%.

Huyện Đăk Hà được UBND tỉnh công nhận vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô 1.939ha, 1 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Huyện đã hình thành và phát triển được các cánh đồng lớn chuyên canh cây tập trung quy mô lớn như: 8 cánh đồng cà phê, 2 cánh đồng cao su, 9 cánh đồng lúa, 1 cánh đồng trồng rau, hoa.

Vận động nguồn lực trao nhà nhân ái cho hộ gia đình khó khăn huyện Đăk Hà. Ảnh: T.T

 

Huyện luôn thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, nhất là hỗ trợ vay vốn, định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà ở, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo (số hộ nghèo giảm còn 1.507 hộ/ 7.492 khẩu, chiếm 8,13% tổng số hộ). Hiện nay, huyện Đăk Hà có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hà Mòn, Đăk La, Đăk Mar, Đăk Hring, Đăk Ngọk), 2 xã Đăk Ui, Ngọk Wang đạt 19/19 tiêu chí đang đề nghị tỉnh công nhận, 2 xã Hà Mòn và Đăk Mar đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư Huyện ủy Đăk Hà cho biết: Để đạt được kết quả này, Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đài phát thanh cơ sở, các cuộc sinh hoạt, hội họp, các phong trào thi đua, cuộc vận động. Qua tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, đơn vị.

Căn cứ nội dung của từng chỉ thị, nghị quyết, Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chặt chẽ, cụ thể, phù hợp. Trong đó phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình và triển khai thực hiện  đối với từng nội dung. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, các cơ quan, đơn vị chọn lọc, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép trong nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Khen thưởng các cá nhân, tập thế xuất sắc. Ảnh: TT

 

Trên cơ sở nghị quyết của cấp trên, Huyện ủy Đăk Hà đã ban hành một số chỉ thị, nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương mại-dịch vụ; về phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; về xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới; về lãnh đạo phát triển thương hiệu cà phê Đăk Hà vươn tầm quốc tế; về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; về lãnh đạo xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo đó, huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể: Lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; triển khai chặt chẽ Cuộc vận động ”Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đồng chí Lưu Duy Khanh chia sẻ: Để đưa nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả, chúng tôi chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là ở cơ sở; tập trung khai thác, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để chỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tại mỗi địa phương, tập hợp sự đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện nghị quyết; qua đó phát huy, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Tất Thành

Chuyên mục khác