Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

18/10/2023 13:02

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Quyết định 218-QĐ/TW), Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc đóng góp ý kiến với tổ chức Đảng, đảng viên; tham gia quản lý, xây dựng chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Trong 10 năm (2013-2023) thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, các cấp công đoàn đã đưa nội dung Quyết định 218-QĐ/TW vào nghị quyết các kỳ đại hội, trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham gia ý kiến vào việc xây dựng văn kiện, nội dung nghị quyết trình đại hội Đảng các cấp; trong đó, công đoàn cấp huyện, thành phố, công đoàn ngành và LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trên 80 lần hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp.

Đối với việc tham gia góp ý kiến với đảng viên, hằng năm, 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) (nơi có tổ chức đảng và đảng viên sinh hoạt) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để tham gia ý kiến góp ý vào kết quả tự đánh giá, nhận xét, kiểm điểm của đảng viên và nghị quyết của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 
Các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Ảnh: VT

 

Công đoàn các cấp cũng đã thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, giúp đỡ đoàn viên, người lao động rèn luyện và giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Kết quả, từ năm 2013 đến nay đã có 9.014 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu, trong đó có 4.152 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Bên cạnh việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, công đoàn các cấp còn đẩy mạnh việc góp ý xây dựng chính quyền. Các cấp công đoàn đảm bảo công khai, minh bạch khi thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động thông qua góp ý trực tiếp tại hội nghị cán bộ công chức, hội nghị viên chức và hội nghị người lao động hằng năm.

Kết quả, hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 100% doanh nghiệp Nhà nước và gần 65% doanh nghiệp ngoài nhà nước đã tổ chức hội nghị người lao động. Việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể có nhiều đổi mới, nhiều nội dung có lợi cho người lao động được đưa vào thỏa ước. Đến nay, toàn tỉnh đã có 98/110 đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 89%.

Việc xây dựng, ký kết và thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền đồng cấp được thực hiện một cách có hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh có 100% công đoàn cấp trên cơ sở, hơn 60% CĐCS đã xây dựng, ký kết và thực hiện quy chế phối hợp; định kỳ hàng năm đã tổ chức đánh giá, bổ sung và thực hiện. Qua đó, giúp đảm bảo nguyên tắc hoạt động và quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng đó, các cấp công đoàn phối hợp chính quyền thực hiện tốt việc giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động về chế độ chính sách đảm bảo hợp tình và đúng quy định. Trong 10 năm qua, các cấp công đoàn đã tiếp nhận 161 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động. 100% đơn thư đã được công đoàn giải quyết, phối hợp giải quyết ổn thỏa, đảm bảo quyền lợi ích của các bên theo quy định của pháp luật. 

Ông Rơ Chăm Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW đến đoàn viên, người lao động và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động phát huy khả năng tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; xây dựng quan hệ dân chủ đoàn kết, lao động hài hòa, ổn định tiến bộ.

Văn Tùng

Chuyên mục khác