Chuyển biến trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

23/05/2023 06:07

Thời gian qua, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị và văn học- nghệ thuật; công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện quy định về bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, thực hiện kỷ luật phát ngôn; việc tổ chức đối thoại, giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc của nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác nắm bắt và tổ chức đấu tranh với các luận điệu, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; công tác quản lý báo chí, xuất bản được các cấp, các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị chú trọng và tăng cường thường xuyên.

Nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên; quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Công văn số 472-CV/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc chấn chỉnh, xử lý đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội"; chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 520-QĐ/TU, ngày 8/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; chưa phát hiện cán bộ, đảng viên có hành vi đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của các phần tử cơ hội, phản động, thù địch chống Đảng, Nhà nước; phủ định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nói, viết, lưu giữ trái phép hoặc tán phát các tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh buổi giao ban báo chí quý I năm 2023. Ảnh: ĐN

 

Cũng trong thời gian qua, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân, thông tin trên báo chí và mạng xã hội; cung cấp thông tin về tình hình chống phá của các thế lực thù địch và định hướng công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phần tử cơ hội trên không gian mạng thông qua báo cáo tháng, nhóm kín...; đồng thời triển khai công tác định hướng tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực bảo vệ Đảng, chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị thông qua trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo, diễn đàn facebook “Ngọc Linh Xanh”; cử cán bộ, lực lượng tham mưu tham gia các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức.

Đối với công tác quản lý báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí-xuất bản trên địa bàn tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; duy trì tổ chức giao ban công tác báo chí hằng tháng, quý và các hội nghị sơ kết, tổng kết; thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời có văn bản đề nghị Vụ Báo chí- Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chỉ đạo, xử lý thông tin của một số báo điện tử có bài viết phản cảm liên quan đến tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 952-QĐ/TU, ngày 30/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy” để báo chí thông tin kịp thời, đúng định hướng; chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, chỉ đạo và triển khai các nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí xuất bản; theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí và kết quả xử lý thông tin báo chí phản ánh, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nhờ vậy, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng về tư tưởng trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, các ngành; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời có chỉ đạo, xử lý khắc phục. Thông qua báo chí, truyền thông góp phần triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác