Chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp

28/02/2024 13:07

Cùng với việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh tập trung các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp thứ nhất tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư đã nêu rõ, Đại hội XIV sẽ tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mở ra cho tỉnh một giai đoạn phát triển mới. Ảnh: NP

 

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp sẽ tăng thêm sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Chính vì vậy, việc chuẩn bị tốt, bảo đảm các nội dung cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh phải hết sức chú trọng. Trong đó, đối với việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, cần lấy ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại phiên họp thứ nhất tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng “Coi trọng tổng kết thực tiễn, nắm chắc lý luận khoa học; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách để phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ trong thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn, những mâu thuẫn chín muồi trong thực tiễn” để soi rọi vào thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị, xây dựng các dự thảo cần đánh giá thẳng thắn, cụ thể quá trình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường tới.

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nên trong quá trình chuẩn bị thì một nội dung cốt yếu cần phải đạt được đó là quan tâm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Do vậy, các cấp uỷ trong quá trình chuẩn bị phải gắn kết chặt chẽ nội dung này với các bước chuẩn bị. Ngay từ khi dự thảo văn kiện đến công tác tổ chức cán bộ phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình, kỷ luật tự giác nghiêm minh trong Đảng…

Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi) sôi nổi thi đua ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NP

 

Việc tổ chức tốt đại hội đảng các cấp có ý nghĩa quan trọng, là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng “vững” và  Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”, nên các các cấp ủy đảng, các tổ chức cơ sở đảng  trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp chú trọng xây dựng văn kiện sát thực với điều kiện cụ thể, đưa ra được các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới của từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương; công tác nhân sự phải theo hướng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, kiên quyết loại bỏ những người cơ hội, tham nhũng…

Quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vậy, trong thời gian tới, cùng với việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm “nước rút” thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh, thì công việc quan trọng đòi hỏi các cấp ủy hết sức quan tâm đó là chuẩn bị chu đáo, khoa học, bài bản, nghiêm túc các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đúng như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh “là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội”.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác