Chi bộ Báo Kon Tum: Xây dựng “Chi bộ 4 tốt”

18/03/2023 06:02

Thực hiện việc thí điểm xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” và với quyết tâm chính trị, Chi bộ Báo Kon Tum triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt “Chi bộ 4 tốt”.

Thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 6/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 13/12/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thí điểm thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (KCQ&DN) tỉnh xây dựng Kế hoạch 73-KH/ĐUK, ngày 27/12/2022 về thí điểm thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sơ sở 4 tốt”. Theo đó, Chi bộ Báo Kon Tum là 1 trong 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy KCQ&DN tỉnh cùng với 5 đảng bộ cơ sở chọn mỗi đảng bộ 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện thí điểm mô hình. 

Thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Chi bộ Báo Kon Tum xác định mục đích của việc thí điểm mô hình “Chi bộ 4 tốt” là làm cơ sở cho Chi ủy đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, góp phần tăng cường củng cố, xây dựng Chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. Theo đó, Chi bộ Báo Kon Tum xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” để triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề giải pháp xây dựng “Chi bộ 4 tốt” để lấy ý kiến cán bộ, đảng viên đóng góp việc thực hiện. Việc thực hiện “Chi bộ 4 tốt” được Chi bộ Báo Kon Tum triển khai các giải pháp thực hiện dự trên 4 tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Chi bộ Báo Kon Tum quan tâm phát triển đảng viên. Ảnh: Đ.N

 

Ở tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ xác định kịp thời cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hằng năm của chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, kiểm tra đánh giá mô hình “chi bộ bốn tốt”; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, không để vụ việc tồn đọng, không để khiếu nại phức tạp, vượt cấp.

Ở tiêu chí chất lượng sinh hoạt tốt, Chi bộ Báo Kon Tum xác định thực hiện đúng, đủ, có chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng được đánh giá mức độ tốt theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ được nêu tại Quy định số 10-QĐ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ở tiêu chí đoàn kết, kỷ luật tốt, Chi bộ Báo Kon Tum xác định xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ ý kiến của mình; không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt lỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo việc xây dựng các đoàn thể chính trị và Chi hội Nhà báo vững mạnh.

Ở tiêu chí cán bộ, đảng viên tốt, Chi bộ Báo Kon Tum xác định nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Hàng năm, Chi bộ Báo Kon Tum đánh giá kết quả thực hiện “Chi bộ 4 tốt” theo 4 tiêu chí nêu trên.

Với quyết tâm chính trị, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Báo Kon Tum đoàn kết thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” để góp phần cùng Đảng bộ Khối CQ&DN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra.  

Đào Nguyên      

Chuyên mục khác