Cán bộ nêu gương, quần chúng phát huy sức mạnh đại đoàn kết

01/01/2021 13:13

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cùng toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và sẻ chia khó khăn để thực hiện tốt các phong trào thi đua. Từ đó, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 28/02/2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó xác định một số nội dung trọng tâm, như: Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm trên, đồng chí Huỳnh Quốc Huy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2020, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm nội dung chuyên đề năm 2020 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động đã đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: MT

 

Tiêu biểu như ở huyện Kon Plông,  Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 cho 101 cán bộ chủ chốt của huyện và 235 cán bộ, công chức, đảng viên ở 9 xã, thị trấn; chỉ đạo bí thư cấp ủy ở các tổ chức cơ sở đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề, triển khai cho 1.656 cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành kiểm tra ở các tổ chức cơ sở đảng, kết quả cho thấy hầu hết nội dung bản cam kết, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chuyên đề năm 2020 đúng theo hướng dẫn của cấp trên, nhiều bản cam kết xác định nội dung rèn luyện sát đúng với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của năm 2019 đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Toàn huyện có 45/50 tổ chức cơ sở đảng đăng ký xây dựng mô hình, trong đó nhiều mô hình được xây dựng có ý nghĩa thiết thực như: Đảng ủy xã Măng Bút “Xây dựng mô hình kho thóc cộng đồng” ở các thôn, làng; Đảng ủy xã Ngọc Tem “Thực hiện tốt công tác dân vận trong nhân dân thực hiện tốt chăn nuôi bò bằng hình thức chăn dắt, có chuồng trại mái che cho đàn gia súc”...

Hay như ở huyện Đăk Tô, theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Thu, việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, sát việc; đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đã tổ chức được 36 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Nhờ đó, một số mặt công tác tồn đọng, gây bức xúc ở cơ sở đã được tập trung giải quyết tốt, như: Đảng ủy thị trấn Đăk Tô đối thoại, giải quyết dứt điểm tình trạng một số hộ vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Đảng ủy xã Tân Cảnh hỗ trợ người dân thành lập Hợp tác xã Phượng Hoàng và xây dựng sản phẩm đặc trưng địa phương. Đảng ủy xã Văn Lem chỉ đạo tốt việc đăng ký sản phẩm OCOP phát triển sâm dây; vận động nhân dân liên kết với doanh nghiệp trồng cây dược liệu...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, đã thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng và tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.  Trong năm 2020, đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh; góp gần 70 nghìn ngày công để thực hiện bê tông hóa 7,671 km giao thông nông thôn; tổng vệ sinh hơn 252,8 km đường nông thôn; vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ trên 6 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai, bão lũ…

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", trong đó có sự lồng ghép việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 với công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quy định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Gắn với công tác trên, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, yêu cầu chính quyền các cấp và các ban, ngành chức năng triển khai 132 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, các mặt công tác nổi cộm, như công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, bảo vệ rừng… Từ kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, các đơn vị chức năng của tỉnh đã tham mưu thu hồi hơn 5,8 tỷ đồng, xử lý khác 4,9 tỷ đồng; tổ chức kiểm điểm, kỷ luật 41 tập thể, 100 cá nhân.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành công việc thường xuyên, nền nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 240 tập thể, 550 cá nhân điển hình, tiên tiến. Ở các địa phương, đơn vị đã xây dựng mới 53 mô hình hay, cách làm hiệu quả về thực hiện chuyên đề năm 2020.

Để góp phần tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để kịp thời triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo thành những phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

Mai Trâm

Chuyên mục khác