“6 dám” vì lợi ích chung

26/10/2023 06:10

Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung đang là đòi hỏi từ thực tế đối với cán bộ, đảng viên.

Công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu với quyết tâm bứt phá hiện nay đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần “6 dám” vì lợi ích chung, bao gồm: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động. 

Thực tế cho thấy, khi Đảng ta quyết tâm xử lý và xử lý nghiêm tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, cũng là lúc tinh thần “6 dám” phải trở thành phẩm chất cần thiết, là bản lĩnh cần có của cán bộ, đảng viên.

Chính phủ ban hành Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ảnh: Chinhphu.vn

 

Nếu cán bộ, đảng viên không hội đủ những phẩm chất “dám” đó, không hành động quyết liệt thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ là những khẩu hiệu suông, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên tất sẽ là nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Mặt khác, nếu chỉ khư khư làm theo những quy định, cơ chế đã có thì những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, chưa thành cơ chế vẫn là rào cản sự phát triển. Điều đó vừa tạo sức ì, rào cản trong quá trình thực thi nhiệm vụ, vừa không xứng với yêu cầu lãnh đạo, dẫn đường của một cán bộ, đảng viên.

Động lực lớn để cán bộ, đảng viên hình thành và phát huy tinh thần “6 dám” là Đảng, Nhà nước đã ban hành chủ trương, chính sách, cơ chế khuyến khích, cũng như bảo vệ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần “6 dám” một cách mạnh mẽ nhất.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện các nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ “6 dám”. Kết luận 14- KL/TW nêu rõ: Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Tháng 9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP với các quy định cụ thể về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là bước cụ thể hóa Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

Khuyến khích cán bộ phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung trong phạm vi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ảnh: Sông Côn

 

Ở tỉnh ta, có thể khẳng định, với việc phát huy cao độ tinh thần “6 dám”, mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ta đã vượt qua bao khó khăn, kể cả trong hơn 2 năm bị đại dịch “bủa vây”, kinh tế suy thoái, để đạt được những kết quả vượt bậc.

Trong đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, chúng ta đã thực hiện được “mục tiêu kép”, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới.

Đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) đạt 16.051 tỷ đồng (tăng 6,47% so với năm trước); thu ngân sách nhà nước 3.500 tỷ đồng (đạt 100% dự toán địa phương giao, bằng 115,5% so với năm trước); GRDP bình quân đầu người tăng từ 43,2 triệu đồng (năm 2020) lên 47,1 triệu đồng; giảm 4,11% hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2022, tăng trưởng GRDP đạt 9,5%. Các lĩnh vực kinh tế đều khởi sắc; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó thu ngân sách nhà nước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 9,32% so với  năm 2021; GRDP bình quân đầu người khoảng 52,43 triệu đồng, đạt 100,83% kế hoạch, tăng 5,65 triệu đồng so với năm 2021. Thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.655,6 tỷ đồng.

Và 9 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,87%, cao nhất khu vực Tây Nguyên. Hoạt động đầu tư tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 19.757 tỷ đồng, đạt 73,17% kế hoạch và tăng 17,28% so với cùng kỳ. 

Đây là những con số “nói” lên nhiều điều. Trong đó, phản ánh rất rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng suốt, linh hoạt, quyết liệt của tập thể lãnh đạo tỉnh; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tuy nhiên trên thực tế, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh vẫn đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là khi công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các trường hợp vi phạm được đẩy mạnh.

Hậu quả của sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm là quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Cá biệt có nơi còn trì trệ, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Hơn lúc nào hết, bên cạnh những phẩm chất, như có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay càng phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Chỉ khi phát huy cao độ tinh thần “6 dám”, chúng ta mới có thể thực hiện thắng lợi những mục tiêu định hướng mà Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định.

Sông Côn

Chuyên mục khác