33 năm biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ

17/04/2024 06:29

Ngay khi tỉnh Kon Tum được thành lập (1991), thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ (Bản tin) trong toàn Đảng bộ.

Qua 33 năm, Bản tin đã trải qua nhiều lần cải tiến, đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đáp ứng cơ bản yêu cầu của công tác tư tưởng trong từng giai đoạn.

Ở giai đoạn 1991-1998, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành Bản tin Thông tin công tác tư tưởng. Nội dung Bản tin giai đoạn này được biên soạn, tổng hợp trên cơ sở bám sát các nội dung do Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương cung cấp, định hướng; sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thông tin thời sự chính thống; các thông tin về kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh; các bài viết của cộng tác viên tin cậy.

Bản tin đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: PE

 

Giai đoạn từ tháng 5/1998 - 9/2014, Bản tin được in thành sách, lấy tên là “Thông tin công tác tư tưởng”. Giai đoạn này Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng được thành lập theo Quyết định số 261-QĐ/TU, ngày 7/5/1998 của Tỉnh ủy Kon Tum và được giao nhiệm vụ tham mưu biên soạn và phát hành Bản tin, đảm bảo chức năng “Cung cấp thông tin, tư liệu về công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ”, với số lượng phát hành 650 cuốn/kỳ/tháng.

Đến năm 2014, cùng với việc ổn định số lượng in 50 trang/cuốn, Bản tin đã ổn định 5 mục, gồm: Sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng, tình hình nổi bật trong tỉnh, tư liệu trong nước và quốc tế, văn bản-chính sách mới và nâng số lượng phát hành lên 1.590 cuốn/kỳ/tháng. Ngoài ra, để tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh hằng năm, Bản tin đã dành một số trang thích hợp để cung cấp những thông tin phục vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm.

Từ tháng 10/2014, thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Bản tin thay đổi hình thức cung cấp từ bản giấy chuyển sang hình thức đăng tải lên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc thay đổi này đã phát huy được lợi thế của công nghệ thông tin, tiết kiệm được kinh phí in ấn, thời gian phát hành, cung cấp kịp thời cho cơ sở.

Từ tháng 8/2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Bản tin Thông báo nội bộ, phục vụ sinh hoạt chi bộ được đăng tải vào ngày 25 hằng tháng trên mục: Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với bố cục cố định, gồm định hướng sinh hoạt chi bộ trong tháng; tài liệu sinh hoạt chi bộ (thông tin thời sự, thông tin chuyên đề, văn bản nghiên cứu và gương người tốt, việc tốt).

Bản tin in với lượng phát hành 1.590 cuốn/kỳ/tháng. Ảnh: PE

 

Dù trong giai đoạn nào, Bản tin cũng luôn giữ vững các chuyên mục, đăng tải đầy đủ, mở rộng nhiều nội dung; các tin, bài trong Bản tin có dung lượng thông tin vừa phải, phù hợp với số đông cán bộ, đảng viên. Nội dung từng số bản tin được định hướng, chọn lọc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tháng, cung cấp nhiều thông tin, nhận định đúng bản chất sự việc, hiện tượng theo quan điểm của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Để thời gian tới đảm bảo Bản tin phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ở cơ sở, cần: Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nội dung thông tin ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung các chuyên mục; tăng cường hơn nữa các bài viết mang tính định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường thông tin có tính chỉ đạo, cập nhật, định hướng kịp thời những vấn đề, sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, gương đảng viên, chi bộ tiêu biểu, trong sạch vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khai thác, biên tập lại nội dung Tài liệu, đồng thời bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục biên tập, bổ sung Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ đảm bảo phù hợp với loại hình của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài liệu sinh hoạt chi bộ.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng hiệu quả Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ theo quy định.            

Nguyễn Phi Em

Chuyên mục khác