Kon Plông: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

20/08/2019 06:00

Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp ủy, chính quyền huyện Kon Plông xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 133 tổ an ninh nhân dân, 91 tổ hòa giải và đang xây dựng mô hình “tự phòng, tự quản” trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và khu dân cư.

Kon Plông là huyện có thế mạnh về du lịch, dịch vụ, đầu tư phát triển các ngành nông nghiệp và chăn nuôi công nghệ cao, xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Các thế mạnh đã và đang được khai thác hiệu quả, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thế nhưng, mặt trái của sự phát triển đó là vấn đề an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) luôn tiềm ẩn những hiểm họa khó lường.

Ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: Xác định Kon Plông là một vùng đất mới được đầu tư và có yếu tố phức tạp về ANCT, TTATXH, nên hàng năm, UBND huyện đã đề ra chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn liền với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Kon Plông theo Quyết định số 422/QĐ-UBND, ngày 8/7/2015 của UBND huyện. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, cơ quan, ban, ngành và các cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Hàng năm, UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục để tổ chức vận động nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm, năng lực bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Công an xã Măng Cành, huyện Kon Plông tuyên truyền pháp luật tại nhà dân thôn Kon Chênh. Ảnh: HN

 

Bên cạnh đó, UBND huyện quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự; quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác của các lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, những mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào; qua đó cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khác học tập.

Cụ thể, UBND huyện thường xuyên tăng cường phối hợp các hoạt động liên ngành giữa cấp ủy và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, Công an, Quân đội… trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động khác như “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”... Đồng thời, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lồng ghép, gắn kết các nguồn lực từ các chương trình, đề án xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Nhờ đó, đến nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện tiếp tục được đẩy mạnh, lan tỏa trong các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm TTATXH của địa phương.

Ông Đặng Thanh Nam cho biết thêm: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào; nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” hoạt động có hiệu quả; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng, tuyên truyền phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nhằm hạn chế những điều kiện, nhân tố phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội... 

Hà Nguyên

Chuyên mục khác