Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2019

09/10/2019 13:45

Sáng 9/10, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin - Truyền thông) phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin - Truyền thông) tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2019.
Các học viên tham gia khóa đào tạo. Ảnh: TT

 

Trong 3 ngày 9 - 11/10, gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm công tác tuyên truyền, tuyên giáo, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin của tỉnh, các huyện và xã biên giới của tỉnh được nghiên cứu 10 chuyên đề của 3 chương trình. Cụ thể:

 Chương trình 1 “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ thông tin đối ngoại” gồm 5 chuyên đề: Tình hình quốc tế, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn trên thế giới; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tình hình đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quyền con người; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam - thành tựu và thách thức.

Chương trình 2 “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án truyền thông đối ngoại” gồm 3 chuyên đề: Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án truyền thông đối ngoại; kỹ năng thực hiện sản phẩm truyền thông đối ngoại trên mạng xã hội; phòng ngừa và giải quyết khủng hoảng truyền thông đối ngoại.

Chương trình 3 “Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin” gồm 2 chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin; kỹ năng tổ chức đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh Việt Nam.

Tất Thành

 

Chuyên mục khác