Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

23/03/2023 06:30

Đại hội XIII của Đảng chủ trương “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh”.

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3 km), có 43 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 54%, với 7 DTTS tại chỗ, trên 42% dân số theo các tôn giáo.

Trong những năm qua, tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Từ đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng. an ninh. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm quốc phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”; các chiến lược, đề án liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Tuyên truyền pháp luật ở xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Ảnh: S.C

 

Chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; gắn xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 24% (vượt 4% chỉ tiêu), riêng dân quân đạt 19,2%; tỷ lệ chi bộ quân sự có chi ủy đạt 100% (vượt 30% chỉ tiêu), thôn đội trưởng là đảng viên đạt 65,74%; đảng viên trong dự bị động viên đã biên chế vào các đơn vị đạt 11,3% (vượt 3,3% chỉ tiêu).

Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch trong nhiệm kỳ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chú trọng bồi dưỡng đối tượng cán bộ thôn, làng đồng bào DTTS, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai mạnh mẽ. Xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có 1.714 tổ an ninh nhân dân, 206 tổ hòa giải, 132 tổ bảo vệ dân phố, 53 tổ tự quản.

Lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 85 xã được bố trí lực lượng Công an chính quy.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an tỉnh, Biên phòng; kịp thời trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thấy rõ rằng tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh còn hạn chế; an ninh chính trị còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định.

Công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh cơ sở liên quan đến đồng bào DTTS, tôn giáo, công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo có thời điểm còn bị động, lúng túng.

Một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi còn chưa nghiên cứu, quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần các nghị quyết về quốc phòng, an ninh của Đảng; còn bộc lộ tư tưởng chủ quan, thiếu cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đại hội XIII chủ trương: “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh”.

Để  xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển bền vững, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhân dân, công an  nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng.

Tăng cường, củng cố quốc phòng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước. Trong mọi điều kiện và hoàn cảnh phải luôn kiên định giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, trên mọi nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội, Công an trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đủ năng lực lãnh đạo toàn diện, có sức chiến đấu cao. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang. Nhà nước quản lý thống nhất lực lượng vũ trang trên cơ sở thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng luật pháp.

Đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong lực lượng vũ trang và nhân dân ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch;  không để kẻ địch lợi dụng.       

Sông Côn

Chuyên mục khác