Trên 200 di sản văn hóa phi vật thể còn duy trì trong các thôn, làng

19/08/2015 08:53

Theo kết quả điều tra tổng số Di sản văn hóa phi vật thể, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 200 di sản văn hóa phi vật thể đang còn duy trì trong các thôn, làng.

Cụ thể, huyện Kon Plông có 31 di sản văn hóa phi vật thể còn duy trì thường xuyên trong cộng đồng làng (dân tộc Xê Đăng nhánh Mơ Nâm 7, dân tộc Xê Đăng nhánh Cà Dong 20, H’Rê 4); huyện Kon Rẫy có 33 di sản còn duy trì (Xê Đăng - Tơ Đrá 17, Ba Na -  Rơ Ngao 16); huyện Sa Thầy có 67 di sản còn duy trì (Ja Rai 18, Ba Na 13, Rơ Măm 20, dân tộc Xê Đăng nhánh Hà Lăng 16); thành phố Kon Tum còn 17 di sản văn hóa phi vật thể còn duy trì thường xuyên trong cộng đồng làng (Ja Rai 7, Ba Na 5, Jẻ - Triêng 5); huyện Đăk Hà 10 di sản văn hóa còn duy trì trong các thôn làng (Ba Na 2, Xê Đăng 8); huyện Đăk Tô 32 di sản văn hóa của dân tộc Xê Đăng - nhánh S’teng còn duy trì; Tu Mơ Rông 15 di sản văn hóa còn duy trì của dân tộc Xê Đăng; Đăk Glei 15 di sản văn hóa còn duy trì của dân tộc Jẻ - Triêng nhánh Jẻ; huyện Ngọc Hồi có 20 di sản văn hóa còn duy trì của 3 thành phần dân tộc chính là Xê Đăng, Jẻ - Triêng và B'râu.

N.P

Chuyên mục khác