Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

15/06/2024 06:16

Thời gian qua, tỉnh ta dành nhiều nguồn lực đầu tư và triển khai các phong trào thi đua hành động cách mạng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, gia đình phát triển toàn diện về nhân cách đạo đức và đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng con người mới Việt Nam trong thời đại CNH, HĐH đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Căn cứ vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển, xây dựng môi trường văn hóa văn minh, tiến bộ, hiện đại, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn đã phát động, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, mô hình thiết thực, nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng của tỉnh triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Tương thân tương ái"; củng cố, duy trì các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, triển khai hiệu quả “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, công sở”, “Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục”, các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch, triển khai cho hầu hết các đơn vị đăng ký thực hiện; tăng cường sự liên kết, phối hợp trên 3 lĩnh vực gia đình - nhà trường - xã hội trong xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách cho thế hệ trẻ.

Bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa văn nghệ gắn với phát triển du lịch. Ảnh: HT

 

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được gần 1.300 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác, tiêu biểu như: Mô hình tự quản an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các phong trào tự quản, “Nhóm nòng cốt”, “Tổ hòa giải” ở cơ sở; dân số, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình”; “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”.

Nhiều mô hình theo hình thức câu lạc bộ phát huy hiệu quả tích cực như: Phụ nữ không sinh con thứ 3; Phụ nữ hùn vốn, tương trợ, tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền; Ông bố, bà mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em; Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, xã hội tiếp tục được đề cao, gắn với các phong trào xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, nêu cao ý thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 723 khu dân cư văn hóa (đạt 95%) và 122.182 hộ gia đình văn hóa (đạt 87%); các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm, đầu tư với 56 đơn vị cấp xã có nhà văn hóa (đạt 54,9%) và 636 công trình nhà văn hóa cấp thôn (gồm nhà văn hóa, nhà rông, nhà dài) được xây dựng đạt chuẩn về quy mô, các điều kiện cơ sở vật chất (đạt 87,6%).

Tỉnh ta quan tâm xây dựng văn hoá trong chính trị, kinh tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống trong môi trường giáo dục. Ảnh: H.T

 

Theo đó, chính quyền các địa phương và ngành chức năng của tỉnh chú trọng việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trên lĩnh vực văn hóa; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức góp phần khắc phục tình trạng quan liêu, tiêu cực. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị, địa phương tăng cường đối thoại trực tiếp để kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng hằng năm.

Nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, văn minh và xây dựng môi trường “văn hóa hành chính” trong giải quyết các thủ tục hành chính ở lĩnh vực này, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư, kinh doanh, giải quyết các thủ tục hành chính. Đến nay, toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử; có gần 1.200 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ; các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai thủ tục hành chính, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,72%; đã có 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai thực hiện.

Ông Phan Văn Hoàng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua đã khẳng định, phong trào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa và thấm sâu vào đời sống cộng đồng. Thời gian tới, ngành Văn hóa sẽ tiếp tục tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách, qua đó huy động nguồn lực, phát huy vai trò của tất cả các ngành, địa phương, tầng lớp nhân dân triển khai hiệu quả các tiêu chí đề ra. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi cá nhân, gia đình trong việc tự rèn luyện để xây dựng văn hóa, con người trong thời đại mới;  tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại gắn với giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.     

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác