Xung kích trên mặt trận tư tưởng

19/06/2023 07:08

Phát huy tinh thần xung kích của báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với các nhà báo, các cơ quan báo chí trong nước, trong những năm qua, các nhà báo, các cơ quan báo chí ở tỉnh luôn trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đi vào đời sống, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Cách đây 98 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo cách mạng đầu tiên mang tên Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, chính thức xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 98 năm qua, báo chí cách mạng không ngừng phát triển về nhiều mặt, luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân.

Đặc biệt, từ khi Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, báo chí cách mạng Việt Nam phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì giao ban báo chí để kịp thời định hướng tuyên truyền. Ảnh: D.Đ.N

 

Với sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận, thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; phản ánh mọi mặt, mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiến hành thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thì các thế lực thù địch trong và ngoài nước không ngừng tăng cường xuyên tạc, chống phá trên mặt trận văn hóa tư tưởng, nói xấu Đảng, chế độ XNCH và bôi nhọ uy tín, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, báo chí cách mạng kịp thời phản bác với những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. 

Cùng với những người làm báo và các cơ quan báo chí trong cả nước, trong những năm gần đây, đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí ở tỉnh  luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, nên đội ngũ những người làm báo Kon Tum đã phát huy tốt vai trò xung kích, trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của tỉnh nhà.

Nổi bật nhất trong thời gian gần đây là báo chí tỉnh luôn bám sát tình hình thực tiễn, triển khai tuyên truyền đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh như: các hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, các kỳ họp Quốc hội khóa XV; các hội nghị quan trọng của Đảng các cấp; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Thông qua đó, đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, báo chí trong tỉnh có nhiều đóng góp quan trọng trong việc kêu gọi thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm năng, uy tín và năng lực vào thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; quảng bá hình ảnh và con người Kon Tum đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo cơ hội cho ngành du lịch ở địa phương hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Nói đến báo chí cách mạng tỉnh nhà, chúng ta không thể không nói đến đội ngũ những người làm báo, họ chính là những chiến sĩ xung kích với “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trên mặt trận tư tưởng, luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và đổi mới, phát triển kinh tế -xã hội tỉnh nhà. Đội ngũ những người làm báo ở tỉnh không ngừng được trui rèn, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, luôn tìm tòi, sáng tạo, bám sát “hơi thở” của cuộc sống để có những thông tin, tác phẩm báo chí khách quan, có chất lượng chạm đến trái tim độc giả, đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới; đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp. 

Có thể khẳng định, báo chí cách mạng nói chung, báo chí tỉnh nhà nói riêng đã trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Chiếc cầu nối ấy đã chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, địa phương và ngược lại đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đến với mọi tầng lớp nhân dân, để những tâm tư, nguyện vọng của người dân thành hiện thực, thành cơm no, áo ấm cho mọi nhà; trở thành nguồn xung lực cho sự phát triển. Tự hào về báo chí cách mạng, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí ở tỉnh nhà phải tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, có những đóng góp xứng đáng hơn nữa trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác