Xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

21/06/2024 13:10

Phát huy những giá trị tốt đẹp và thành tích vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với cả nước, trong những năm qua, báo chí và đội ngũ những người làm báo ở tỉnh ta luôn xung kích trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Cách đây 99 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo cách mạng đầu tiên mang tên Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập chính thức ra đời. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu mốc son ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam thời cận đại. Kể từ đó, tờ báo Thanh niên nói riêng và báo chí cách mạng nói chung luôn song hành với Đảng, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

99 năm qua, dưới sự lãnh đạo, trui rèn của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng không ngừng lớn mạnh và phát triển theo “dòng chảy” lịch sử. Báo chí cách mạng đã phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, tầm ảnh hưởng của nó không chỉ trong nước mà còn vươn xa tới những quốc gia khác trên thế giới với đa dạng về loại hình thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình… trở thành một kênh truyền thông quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt và đoàn công tác của tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Kon Tum. Ảnh: DN

 

Gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã thật sự trở thành cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng, chính quyền và diễn đàn phản biện của nhân dân cả nước; luôn xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Đặc biệt, trong thời kỳ đất nước thực hiện đường lối đổi mới, phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội, vươn lên hội nhập toàn cầu, báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành kênh thông tin quan trọng, kịp thời định hướng dư luận, đưa đầy đủ những thông tin về các chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, những nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội lan tỏa không chỉ trong nước mà ra nhiều nước.

Không chỉ thế, báo chí cách mạng Việt Nam còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Việt Nam tốn bao xương máu để gầy công xây dựng và vun đắp. Trong “cuộc chiến” đấu tranh chống tham nhũng mà Đảng ta khởi xướng trong những năm qua, báo chí đã trở thành “người chiến sĩ” tiên phong, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, để “lò lửa” mà Đảng và nhân dân ta khơi lên mãi cháy sáng, làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Kon Tum đã không ngừng sáng tạo, tìm tòi học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; xung kích, tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; đấu tranh, phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Đội ngũ những người làm báo Báo Kon Tum. Ảnh: DĐN

 

Báo chí và đội ngũ những người làm báo ở tỉnh đã kịp thời, sâu sát cơ sở, đi sâu vào thực tiễn đời sống; kịp thời phát hiện, giới thiệu, cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, nhân tố mới, các mô hình kinh tế, sự sáng tạo trong lao động sản xuất và học tập, chiến đấu, gương người tốt, việc tốt; bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh, con người Kon Tum đến với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước.

Báo chí tỉnh nhà kịp thời đưa đầy đủ những chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phản ánh, đưa tin đầy đủ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các quyết sách có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh không ngại khó, ngại khổ, về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới để phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống của người dân. Qua những chuyến đi như vậy, các nhà báo kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên mọi lĩnh vực để góp phần phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu cho quê hương.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, báo chí ở tỉnh đã tăng cường và đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (khóa XIII), của Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận 08-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh”.

Gần một thế kỷ trôi qua với bao thăng trầm của “dòng chảy” lịch sử, báo chí và đội ngũ những người làm báo cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng có quyền tự hào về những đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy những giá trị tốt đẹp và thành tích vẻ vang của báo chí cách mạng, đội ngũ những người làm báo ở tỉnh luôn xung kích trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác