Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

22/12/2022 06:01

Ngày 22/12/1989, Ngày hội Quốc phòng toàn dân lần đầu tiên được tổ chức ở tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày này hằng năm trở thành Ngày hội lớn trong việc phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm. Minh chứng là trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Đảng ta huy động và tranh thủ được nội lực toàn dân, trở thành cuộc chiến tranh nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn đánh thắng hai kẻ thù hùng mạnh nhất thời bấy giờ.

Kế thừa và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 22/12/1989, Ngày hội Quốc phòng toàn dân lần đầu tiên được tổ chức ở tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày này hằng năm trở thành ngày hội lớn trong việc phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế cho thấy, “thế trận lòng dân” không tự nhiên có mà được xây dựng thường xuyên, được củng cố và vun đắp bằng một quá trình lâu dài với những hành động thiết thực, thông qua những chủ trương, chính sách phù hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước. Trong việc xây dựng “thế trận lòng dân”, lực lượng quân đội chính là mũi chủ công, là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

LLVT tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: D.Đ.N 

 

Phát huy truyền thống, ở tỉnh ta trong nhiều năm qua, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Nhất là vào các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân hàng năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối, kết hợp với các sở, ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đa dạng, phong phú để ôn lại và khơi dậy truyền thống hào hùng của quân đội, của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng vào dịp này, lực lượng vũ trang trong tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, tạo được ấn tượng tốt đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh của quân đội, của nền quốc phòng toàn dân do Đảng ta lãnh đạo.

Để củng cố niềm tin của nhân dân, huy động sức mạnh nhân dân xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc, trong những ngày này, các đơn vị quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, hội thao; xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Các cấp, các ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, gắn với xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng, thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương; vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, với phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”, thông qua công tác dân vận của lực lượng vũ trang với nhiều phần việc, mô hình thiết thực, đã làm ngời sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, càng làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, quân đội, Bác Hồ.

Trong năm 2022, các cấp ủy, chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện công tác dân vận đến toàn lực lượng. Đồng thời chú trọng phát huy vai trò của người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, thường xuyên xây dựng, củng cố tổ công tác dân vận, duy trì có nền nếp chế độ giao ban, hội ý, trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, lực lượng đóng quân trên địa bàn... Qua đó đã gắn việc thực hiện công tác dân vận với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” cùng nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua khác do Trung ương, quân đội, địa phương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh.

Các đơn vị quân đội của lực lượng vũ trang tỉnh còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, để người dân hiểu rõ, nắm vững trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giáo dục, vận động con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự và các hoạt động quân sự, quốc phòng ở địa phương, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, khi tiến hành các cuộc hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, ngoài việc vận động nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh còn động viên nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong các hoạt động móc nối, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên, khiếu kiện tranh chấp đất đai, tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật, từ đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ sức dân để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc là một chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng ta từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quan điểm đó hoàn toàn phù hợp với kinh nghiệm và truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc ta từ hàng ngàn năm nay, kết tinh thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta trong mọi thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác