Vững vàng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

01/08/2023 06:03

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh là lực lượng tiên phong, đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cách đây 93 năm, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8” tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, vào năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, 93 năm qua ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ảnh: Trần Văn Phúc

 

Bởi, suốt chiều dài vẻ vang của lịch sử cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác Tuyên giáo không tách rời với nhiệm vụ tuyên truyền, đào tạo cán bộ tuyên huấn, giác ngộ chính trị cho đảng viên và quần chúng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, chuyển tư tưởng yêu nước của nhân dân ta theo lập trường của giai cấp công nhân.

Công tác Tuyên giáo đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên con đường đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời góp phần quan trọng trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Những đóng góp của công tác Tuyên giáo thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, trong từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử, nhưng đặc biệt hơn là trong thời kỳ đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, ngành Tuyên giáo luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, những năm qua ngành Tuyên giáo của tỉnh nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đã thể hiện tốt vai trò trong việc kịp thời định hướng dư luận, đưa chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chính trị được giao.

Điển hình là trong năm 2023, công tác quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được ngành Tuyên giáo tổ chức trên tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng theo Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”.

Bên cạnh đó, bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các cấp, ngành Tuyên giáo tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức và nội dung đem lại hiệu quả thiết thực; tham mưu ban hành và tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2023 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội, khu dân cư.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các cấp, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bằng những hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kết nối đầy đủ các hội nghị báo cáo viên định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; cập nhật, tổng hợp thông tin từ các nguồn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền hằng tháng.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội luôn được triển khai thực hiện tốt. Thông  qua đó, một số nội dung dư luận quan tâm, phản ánh đã được các cấp, ngành chức năng quan tâm giải quyết và tiếp thu để nghiên cứu phương án giải quyết hiệu quả.

Có thể khẳng định, cùng với cả nước, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh có sự trưởng thành về nhiều mặt, có những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác