Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng

05/06/2023 13:12

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng phát động và lãnh đạo, tổ chức thực hiện đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi người dân Việt Nam đồng lòng, nỗ lực góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong hai ngày 29-30/5, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn một số chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Hội nghị chuyển tải những chuyên đề quan trọng, trong đó, chuyên đề “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới” có ý nghĩa xuyên suốt,  bởi có nhiều nội dung nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thêm vững tin, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn mới; trang bị thêm kiến thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng tham mưu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Để nói về Đảng, chúng ta ngược dòng lịch sử kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/2/1930, đã khẳng định tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân ta đập tan ách thống trị chủ nghĩa thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta ngày có vai trò và vị thế quan trọng trong khu vực và Quốc tế.

Quang cảnh hội nghị tập huấn một số chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: ĐN

 

Từ một trong 10 nước nghèo nhất thế giới, với những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới, đến nay, Việt Nam đã đứng trong số 40 nước phát triển nhất thế giới. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng phát động và lãnh đạo, tổ chức thực hiện tạo nên một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Những thành tựu đổi mới và phát triển: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đường lối, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng… khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Những thành quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm quý báu là tiền đề quan trọng về lý luận và thực tiễn để chúng ta vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục kiên trì, vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Cùng với sự đổi mới và đi lên của đất nước, từ một tỉnh miền núi nghèo nằm ở Bắc Tây Nguyên, kể từ khi thành lập lại tỉnh (1991), dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, Kon Tum trở thành một địa phương có kinh tế tăng trưởng khá, một địa chỉ ngày càng có sức hấp dẫn các nhà đầu tư đến khai thác các thế mạnh và tiềm năng của tỉnh.

Từ một tỉnh nghèo, ngõ cụt, kết cấu hạ tầng, giao thông hầu như không có gì đáng kể, với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, sự lãnh đạo và nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chính quyền các cấp; sự đồng cam cộng khổ, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; sự đóng góp và vươn lên của các doanh nghiệp, tỉnh ta ngày càng thay đổi diện mạo, có bước phát triển nhanh và bền vững.

Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá và thuộc nhóm cao trong khu vực Tây Nguyên, quy mô của nền kinh tế năm 2022 đạt 30.413 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với năm 2012, bình quân giai đoạn tăng trưởng 7,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người cải thiện rõ rệt, tăng khoảng 2 lần và đạt 52,44 triệu đồng/người năm 2022; thu ngân sách tăng khoảng 2,2 lần, đạt 4.050 tỷ đồng năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 10,86%. 

Du lịch có những bước chuyển biến tích cực và tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách. Kim ngạch xuất khẩu tăng kỷ lục, thực hiện năm 2022 đạt 320,8 triệu USD, gấp 5 lần so với năm 2012. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính được triển khai rộng rãi. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư trên địa bàn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, thành phố Kon Tum sau khi được thành lập vào năm 2009 đã có sự phát triển mạnh mẽ và được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum vào ngày 10/01/2023; thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông được thành lập; thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chí đô thị loại IV; khu hành chính huyện Ia H’Drai được đầu tư, hình thành; hạ tầng trung tâm các huyện, xã, khu dân cư được mở rộng, nâng cấp, ngày càng đồng bộ.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai kịp thời. Chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục vùng dân tộc thiểu số nói riêng từng bước được cải thiện. Chất lượng lao động có sự gia tăng đáng kể, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 36,7% năm 2012 lên 55,7% năm 2022, thuộc nhóm cao trong khu vực Tây Nguyên.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng với quân và dân cả nước, tỉnh ta tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác