Tỉnh táo trước những chiêu trò tung tin thất thiệt

20/07/2020 13:02

Thủ đoạn của các phần tử phản động là lợi dụng không gian mạng để tập trung tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, “bới lông tìm vết” để thổi phồng, xuyên tạc những khuyết điểm, hạn chế trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương…

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện các tài liệu, luận điệu xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nguy hiểm hơn, càng gần đến đại hội đảng các cấp, các đối tượng này càng gia tăng các hoạt động xuyên tạc, bóp méo sự thật về các điều luật, các luật mà Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV vừa thông qua.

Động cơ mà các phần tử phản động hướng đến chính là nhằm chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi Đảng ta từ bỏ quyền lãnh đạo; bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng theo quan điểm của phương Tây, thực hiện nhà nước pháp quyền tư sản... 

Đồng thời, các phần tử phản động lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên có tư tưởng bất mãn vì bị xã hội lên án bởi tham nhũng, vi phạm pháp luật…đang bị các cơ quan chức năng xử lý để làm “đề tài” cho những chuyện bình luận, “diễn đàn”… nhằm bôi xấu cuộc sống xã hội hiện tại, tạo tâm lý hoang mang, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch về tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu chống phá đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Hãy tỉnh táo trước những chiêu trò tung tin thất thiệt để chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh: tuyengiao.vn 

 

Kế hoạch này nhằm giúp các cơ quan chức năng, các cấp ủy đảng kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Trước yêu cầu đặt ra, đòi hỏi các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, dự báo và xử lý kịp thời những vấn để tư tưởng nảy sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu; theo dõi, kịp thời phát hiện những thông tin, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, nhất là những thông tin liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội XIII của Đảng

Quán triệt sự chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trong thời gian qua, tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện quy định về bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước và kỷ luật phát ngôn.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương cũng tăng cường đưa tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội phục vụ tuyên truyền kết quả triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đặc biệt khó khăn; giới thiệu quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch tỉnh; các loạt bài vạch trần thủ đoạn lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia; phê phán luận điệu phản động đòi thay đổi Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); các chiêu trò của tổ chức khủng bố, lưu vong chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Bên cạnh đó, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, cơ quan ngôn luận, truyền thông chính thống của Đảng, của nhân dân tăng cường đưa các tin, bài biểu dương gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ngoài ra, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng về các nội dung như giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tăng cường công tác phối hợp trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, trong đó trọng tâm là những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời xác minh, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội phản ánh về tình hình địa phương, đơn vị, nhất là những thông tin không đầy đủ, phiến diện, một chiều; phát hiện, xử lý nghiêm những đảng viên, công chức, người dân vi phạm trong việc chia sẻ, bình luận tiêu cực những thông tin có nội dung sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Đối với một số địa phương nếu có vụ việc nổi cộm, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các địa phương, đơn vị tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với dân, từ đó nắm rõ hơn một số nội dung mà người dân thắc mắc, chưa đồng tình để chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Các chi bộ, đảng bộ chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc chi bộ, đảng bộ quản lý nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông tin xấu, độc (nhất là những thông tin trên các trang của các tổ chức, cá nhân phản động, bất mãn)...

Hãy tỉnh táo trước những chiêu trò tung tin thất thiệt để chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm làm thất bại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác