Thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

02/10/2023 06:07

Học tập suốt đời là nhu cầu tất yếu của con người và của xã hội, đặc biệt, trong thời đại 4.0 thì nhu cầu đó càng bức thiết hơn bao giờ hết. “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” chính là chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 diễn ra ngày 2-8/10/2023 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
 
Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng tự học là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: TH

 

Giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Do đó, cùng với cả nước, sự nghiệp “trồng người” luôn được các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ta quan tâm thực hiện. Các phong trào thi đua, khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa rộng và từng bước đi vào chiều sâu.

Những năm qua, với sự phát triển về quy mô trường lớp cùng với nhiều loại hình đào tạo đã mang lại nhiều cơ hội học tập hơn cho người dân ở mọi lứa tuổi. Không chỉ giới hạn trong lớp học, trường học, công tác xây dựng xã hội học tập, phong trào thi đua học tập suốt đời, tạo cơ hội cho mỗi cá nhân được tham gia học tập mọi lúc, mọi nơi cũng được các cấp, ngành của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đặc biệt, tỉnh ta đã ban hành, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch với các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung này, góp phần từng bước nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Theo đó, ngày 23/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3418/KH-UBND  về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Tháng 9/2022, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong học tập, phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới “Công dân số”.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đã thật sự lan tỏa trong mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng, trở thành hoạt động thường xuyên, có nền nếp, quy củ, phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 71.457 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, 88 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 533 thôn (làng, tổ dân phố) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 406 đơn vị học tập ở cơ sở được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3169/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố  xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Qua đó, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” và thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên cán bộ và đồng bào: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”, “Học không bao giờ cùng”, “Phải lấy tự học làm cốt” và theo Người, “Ai cũng phải học; không kể người sang hay hèn; giàu hay nghèo; không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc… khi đã xác định việc học là một nhu cầu thì ai cũng phải tự giác học tập”. 

Học tập suốt đời không chỉ trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho con người mà còn giúp chúng ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, đòi hỏi về tri thức, kỹ năng và sự thích ứng cao hơn. Do đó, để trở thành công dân số, công dân toàn cầu, vai trò của học tập, rèn luyện, tự trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Mặc dù đặt ra những yêu cầu cao hơn, nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại số thì việc học tập của mọi người dân cũng ngày càng trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Thông qua nền tảng số, mọi người đều bình đẳng trong tiếp cận với nguồn học liệu mở, thông tin kiến thức đa chiều, phong phú, luôn được bổ sung, cập nhật mới và có thể học tập ở bất kỳ đâu.

Có thể nói, trong kỷ nguyên số hiện nay, việc xây dựng xã hội học tập gắn liền với yêu cầu mọi người dân phải học tập thường xuyên là xu thế tất yếu. Do đó, mỗi người cần xây dựng ý thức, năng lực tự học để thích ứng yêu cầu của sự phát triển và hội nhập.

Thùy Hương

Chuyên mục khác