Tăng cường sự đoàn kết trong Đảng

24/05/2022 06:01

Để giữ gìn, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và đoàn kết toàn dân tộc, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện một cách tốt nhất cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho Đảng ta thực sự đoàn kết thống nhất.

Trong di sản lý luận để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh có hàng trăm bài viết đề cập đến sự đoàn kết, nhất là đoàn kết trong Đảng. Người đã từng chỉ ra rằng: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”; “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”; “Đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là then chốt của thành công”.

Trong bản Di chúc dành nhiều tâm huyết trước khi đi xa, ngay từ năm 1965, Bác Hồ đã viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Như vậy, có thể thấy, đoàn kết thống nhất trong Đảng không chỉ là mối quan tâm lớn mà còn là những trăn trở của Người với một tầm nhìn xa, trông rộng về tầm quan trọng của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng đối với một đảng cầm quyền.

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của đoàn kết thống nhất. Người không những nêu ra yêu cầu phải đoàn kết trong Đảng mà còn chỉ rõ sự đoàn kết ấy phải là đoàn kết nhất trí, đoàn kết thống nhất, chứ không phải là đoàn kết giả tạo, hình thức, phải thể hiện cả ở tư tưởng lẫn trong hành động.

Theo Người, tư tưởng và hành động phải thống nhất. Không thể bề ngoài “tay bắt mặt mừng”, tỏ ra thân thiện, đoàn kết nhưng nội tâm bên trong thì có ý nghĩ không thiện chí, kéo bè, kéo phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Những khi cần ra một quyết định, ban hành một quyết sách thì không có được sự thống nhất, hoặc khi cần thì liên minh với nhau lại nhân danh đoàn kết, khi không cần thì tìm cách cản trở công việc của nhau… Bởi vậy, trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết phải là đoàn kết thống nhất, trước sau như một, tức là phải dựa trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng và vì lợi ích của tập thể. Người luôn nhấn mạnh: Đảng tuy có nhiều đảng viên, song khi tiến hành nhiệm vụ cách mạng thì chỉ như một người, trong Đảng không cho phép có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Thực hiện theo Di chúc của Người, công tác xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đoàn kết thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nói về vấn đề tăng cường đoàn kết trong Đảng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá về công tác xây dựng Đảng quý I/2022. Ảnh: DĐN

 

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hết sức quan tâm và chú trọng tăng cường sự đoàn kết trong Đảng. Còn nhớ, trong bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I/2022 được tổ chức vào tháng Tư vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã khẳng định: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, nhiều tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng giữ vững trong sạch vững mạnh, phát huy sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nhiều cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã nêu gương trong lãnh đạo điều hành; nhiều đảng bộ giữ vững mối đoàn kết trong nội bộ Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nên đã giữ vững được trong sạch vững mạnh; nhiều cấp ủy, đảng viên từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, có năng động, trách nhiệm cao, lo lắng đến nhiệm vụ, tình hình địa phương mình trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để các địa phương, cấp ủy triển khai tốt, nhanh các nghị quyết của Đảng các cấp, các chỉ tiêu của Tỉnh ủy và HĐND để hồi phục và phát triển mạnh kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Cũng nhờ tăng cường sự đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trong thời gian qua công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh được vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng cao, công tác quản lý điều hành của bộ máy công quyền thật sự có chất lượng.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Trần Văn Phúc

 

Nhờ tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kịp thời tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt công tác theo dõi, định hướng, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên không gian mạng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thực hiện theo quy định, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy và của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ. Cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Thực hiện ý nguyện của Người, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện một cách tốt nhất cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng hạnh phúc. 

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác