Sức lan tỏa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

12/05/2023 13:25

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013-2023).

Tác phẩm nói trên có 612 trang, được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết trong suốt hơn 50 năm qua từ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tầm nhìn của một vị lãnh đạo về các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn, hàm chứa những giá trị quan trọng về lý luận và thực tiễn, đang được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum, chính quyền các cấp, hội, đoàn thể ở tỉnh ta cũng như cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương khác triển khai học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng.

Giá trị cốt lõi của tác phẩm nói trên của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là cái “tầm”, “tâm” và “tài” của một người đảng viên cộng sản suốt đời vì nước, vì dân với một tầm nhìn chiến lược về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi còn là một đảng viên trẻ cho đến khi trở thành vị lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: noichinh.vn

 

Quả thật vậy, trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực của nước ta đã đạt nhiều thành quả vô cùng to lớn, làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước, được toàn thể nhân dân Việt Nam hết sức tin tưởng, đồng lòng ủng hộ.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”,  khẳng định lại quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng ta trong công cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực kể từ ngày 31/7/2017- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị cùng tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng với lời khẳng định chắc chắn: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”, có sức lan tỏa mạnh mẽ từ các cấp, bộ, ngành Trung ương đến các địa phương.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và quyết tâm của người đứng đầu cao nhất của Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị và các sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào, động lực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng từ sớm, từ xa, ngăn chặn tham nhũng “từ trong trứng”.

Theo đó, trong nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, với quyết tâm cao nhất, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã kiên quyết, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực ở tại địa phương, đơn vị mình. Nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật trong tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát hiện và giải quyết, xử lý dứt điểm, không có ngoại lệ, không có “vùng cấm”. Nhiều đảng viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị vi phạm bị xử lý kỷ luật nghiêm minh tạo được niềm tin trong mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thường xuyên lãnh đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và tiêu cực với phương châm: “từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trở thành việc làm thường xuyên và từng bước phát huy tác dụng.

Công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức trên 560 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực với trên 33.000 lượt người tham gia; biên soạn, phát hành 1.100 cuốn thông tin phổ biến pháp luật, 700 tập san Tư pháp  nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực cho người dân. Ngoài ra, nhiều tin bài, chuyên mục liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực cũng đã đăng tải trên Báo Kon Tum; sóng phát thanh, truyền hình; trang thông tin điện tử.

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn cũng được các cấp, ngành và các địa phương chú trọng, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng không ngừng được chú trọng và tăng cường. Đơn cử trong quý I/2023, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã lãnh đạo và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Kết quả, đã tổ chức 730 cuộc tiếp dân, đối thoại với dân (cấp tỉnh 2 cuộc, cấp huyện 33 cuộc, cấp xã 695 cuộc); xử lý, giải quyết 117 vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, qua đó đã xử lý, giải quyết 74 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 vào ngày 24/4 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”; tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian đến.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác