Quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu năm

22/01/2023 13:20

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021 – 2025). Vì vậy, để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã thể hiện nỗ lực, quyết tâm hành động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Để đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, ngay tuần làm việc thứ 2 của năm mới, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 (diễn ra sáng  9/1/2023).

Theo đó, để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh, tại Hội nghị, UBND tỉnh đã đề ra chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Trên cơ sở nhận diện rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên với cơ cấu hợp lý.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh có bước phát triển nhanh, mạnh trong những năm vừa qua. Ảnh: T.H

 

Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn. Bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Để tiếp tục xây dựng kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; quốc phòng, an ninh được giữ vững, UBND tỉnh đã xác định phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả”. 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cơ bản trong điều hành nhiệm vụ đã được thống nhất đưa ra.

Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng đơn vị liên quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; kiểm soát dịch bệnh. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế; tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Đồng thời, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Nhằm đảm bảo thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2023, tại Hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, điều hành một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu năm 2023 là năm kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; quốc phòng, an ninh được giữ vững; nhân dân trong tỉnh có cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tạo đà để “về đích” các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh ta. Do đó, để hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ đã đề ra, cùng với quyết tâm hành động của các cấp, các ngành, đòi hỏi sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh.

Thùy Hương

Chuyên mục khác