Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

11/10/2022 06:00

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là một nhiệm vụ cấp bách để xây dựng, củng cố Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong Di chúc thiêng liêng của mình để lại cho muôn đời sau trước lúc đi xa, Bác Hồ căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn chú trọng đến việc chăm lo xây dựng, giữ gìn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đây chính là yếu tố quyết định sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, nhân dân ta đã dày công gây dựng, vun đắp.

Không ngừng tăng cường sức mạnh của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh, ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI mới đây đã  thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó tờ trình về dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thảo luận kỹ càng.

Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: D.Đ.N

 

Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ.

Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đảm bảo đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mô hình hoạt động gắn với tăng cường củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và cấp huyện. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình thí điểm “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Đồng thời, triển khai thí điểm sinh hoạt theo tổ đảng đối với chi bộ có đông đảng viên, sinh hoạt trực tuyến đối với đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi triển khai thí điểm, sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở; sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ có đông đảng viên ở các chi bộ, thôn, tổ dân phố và một số chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để TCCSĐ thật sự có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Đồng thời phân công cấp ủy viên, tổ cấp ủy cấp huyện phụ trách TCCSĐ, cấp ủy viên cơ sở phụ trách địa bàn dự sinh hoạt tại chi bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Quy hoạch, tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã gắn với luân chuyển, điều động cán bộ cấp trên, cán bộ trẻ về làm việc tại cấp xã để tạo nguồn cán bộ cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy xã đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư cấp ủy xã đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi có điều kiện; bí thư chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Một nội dung không kém phần quan trọng mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm nhất chính là nâng cao chất lượng đảng viên. Muốn đạt được mục tiêu trên, trước hết cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và cấp ủy cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên. Đảm bảo tỷ lệ đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên, đối với những đảng bộ xã, chi bộ thôn có tỷ lệ đảng viên thấp thì phải phấn đấu tỷ lệ cao hơn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, lối sống.

Không ngừng tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng chính là quyết tâm chính trị cao nhất mà Đảng ta triển khai thực hiện để xây dựng Đảng ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác