Năm học mới, thành tựu mới

30/08/2022 06:02

Năm học 2022-2023 đã cận kề. Tiếng trống khai trường sắp vang lên, mở đầu cho một năm học mới hứa hẹn những thành tựu mới.

Nhìn lại quãng thời gian qua, nhất là trong năm học 2021-2022, diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Bởi đó là năm học đầu  tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện Kết luận số 51- KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đặc biệt, đây cũng là năm học trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa tuân thủ tuyệt đối các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến và linh hoạt áp dụng các hình  thức khác phù hợp với từng trường, từng địa phương để duy trì việc học khi học sinh không thể đến trường; đồng thời vừa khôi phục, duy trì các hoạt động giáo dục bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

Mặc dù đứng trước những khó khăn, thách thức, nhưng năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tham mưu và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ nhà giáo; vai trò của từng trường, từng cán bộ quản lý giáo dục, từng giáo viên, nhân viên được khẳng định và phát huy, tạo nên động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chung của giáo dục tỉnh nhà, tạo được niềm tin đối với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và của cộng đồng đối với sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung, cải thiện; ngân sách cho giáo dục, đào tạo đã được ưu tiên phân bổ phù hợp. Trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được xây dựng theo lộ trình. Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quản lý và triển khai hiệu quả.

Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên tất cả các bậc học. Ảnh: Hoài Tiến

 

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm học 2021-2022, bước sang năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh có những định hướng đúng đắn để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên tất cả các bậc học. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và đổi mới mạnh  mẽ phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù  hợp với đối tượng học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học; vận  dụng các yếu tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình đổi mới) và nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý dạy học ở cơ sở; tổ chức các tổ tư vấn dạy học, trong đó chú trọng việc triển khai dạy học cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để nắm bắt  tình hình, chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua xây dựng các chuyên đề môn học, chuyên đề tích hợp liên môn; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM; đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học; xây dựng học liệu số, đồ dùng dạy học số cấp trung học. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018: rà  soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tham mưu việc chọn sách giáo khoa; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa; bồi dưỡng đại trà cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương chỉ đạo triển khai công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT chuyển sang học nghề lên 20%; triển khai hiệu quả mô hình dạy nghề gắn với học chương trình phổ thông, đào tạo nghề gắn với việc làm.

Để gặt hái được những thành tựu trong năm 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể là ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng bổ sung giáo viên, trong  đó chú trọng những môn thiếu nhiều giáo viên như tiếng Anh, tin học dạy từ lớp 3 cấp tiểu học; điều động, điều hòa giáo viên giữa nơi thừa, nơi thiếu, giữa vùng thuận  lợi và vùng khó khăn; bố trí giáo viên đi đào tạo nâng chuẩn đáp ứng chất lượng đội ngũ, đào tạo văn bằng 2 để giải quyết trường hợp thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số trường học; đào tạo sinh viên sư phạm tạo nguồn tuyển dụng theo địa chỉ vùng khó khăn; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên triển khai chương trình và sách giáo khoa 2018 ở lớp 3, lớp 7 tại địa phương, đơn vị; cử giáo viên tham gia bồi dưỡng dạy các nhóm môn ở từng cấp học, bậc học theo chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với việc thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mà ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà đặt ra trong năm học 2022-2023, tin chắc rằng trong năm học mới thầy và trò trên địa bàn toàn tỉnh sẽ gặt gái nhiều kết quả quan trọng trong sự nghiệp trồng người.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác