Kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

15/08/2022 06:04

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được coi trọng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh.
Quang cảnh Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Đảng tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: DĐN

 

Trước những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, đưa ra những quan điểm sai trái với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng mà trọng tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mục tiêu của các thế lực thù địch, phản động trên mặt trận tư tưởng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa lực lượng vũ trang, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng cốt lõi, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân ta.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Ở tỉnh ta, kể từ khi Nghị quyết số 35 được ban hành, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai thực hiện kiên quyết hơn, kịp thời hơn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trên không gian mạng, trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) đã tập trung tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Điểm nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, kết hợp với tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; đồng thời tham mưu sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề của tỉnh “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/UBKT, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 472-CV/TU, ngày 31/3/2022 chỉ đạo về việc chấn chỉnh, xử lý đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn cho các cấp ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về một số nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; việc đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị; hưởng ứng tham gia “Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022”; cung cấp nhiều tài liệu cho các địa phương, đơn vị phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch trước trong và sau các dịp lễ, tết, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; định hướng công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phần tử cơ hội trên không gian mạng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí-xuất bản trên địa bàn tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; duy trì tổ chức giao ban công tác báo chí hằng tháng, quý và hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2022; thường xuyên định hướng, hướng dẫn cho báo chí, truyền thông của tỉnh về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chỉ đạo báo chí của tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị phản bác thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; định hướng tuyên truyền những vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; có các văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Có thể khẳng định, bằng các biện pháp quyết liệt, trong thời gian qua, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở tỉnh ta đã góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận để xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. 

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác