Học tập và làm theo Bác: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

31/08/2019 13:05

Năm 2019 là năm thứ 3 cả nước thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại tỉnh ta, 3 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã tạo nên sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) vừa được tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, trong cả nước, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở từng chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; các mô hình mới, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Cùng với cả nước, trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ta đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy rõ, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng nâng cao nhận thức và trách nhiệm; tích cực đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: MT

 

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tinh thần sáng tạo, tìm ra những cách làm phù hợp như tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp xã và cấp huyện; phân công đảng viên sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt công tác tư tưởng vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần; sinh hoạt chuyên đề hàng tháng; tọa đàm, thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắp nến tri ân…

Những việc làm cụ thể nêu trên góp phần làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, từng người dân và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, đây chính là những xung lực mới tạo nên đột phá, nâng cao hiệu quả công việc, đem lại thành công trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và từng cá nhân.

Nhằm tạo chuyển biến trong học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực nhất, trong những năm qua, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực góp phần thực hiện có hiệu quả một số lĩnh vực trọng tâm, đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điển hình như trong lĩnh vực kinh tế có Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30/6/2016 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong lĩnh vực giáo dục có Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 23/8/2016 về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016- 2020 và Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 9/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019... Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và của cấp uỷ đảng cấp trên, các tổ chức cơ sở đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xác định rõ những nội dung đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu thực tế của địa phương cơ sở, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và từng năm.

Một trong những chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung giải quyết triệt để nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm như việc đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án giao thông; đẩy mạnh thi đua xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến các xã, phường có những chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh trần trách nhiệm trong công việc và hiệu quả làm việc.

Từ những chuyển biến đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo Bác được phát hiện, biểu dương, nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 127 mô hình, khoảng 150 điển hình tiên tiến cấp huyện và cơ sở. Năm 2018 đã có 119 tập thể, 236 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Đó là những mô hình hay, ý nghĩa như “Hũ gạo tình thương”, “Tủ sách làm theo lời Bác”, “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đoạn đường, tuyến phố tự quản”… Đó là “những bông hoa đẹp” như Thôn trưởng A Thiuh ở làng Khúc Na (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) nỗ lực vươn lên thoát nghèo làm gương cho cả làng; là Bí thư Đảng ủy xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) - Ngô Thị Sâm luôn gắn bó, sâu sát cơ sở, hết lòng vì việc chung nên được cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã hết mực tin yêu, quý mến; hay gia đình ông A Nao ở xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi) đã chủ động hiến 200m2 đất và vận động bà con hiến đất làm đường liên thôn... Đó là những tập thể tiêu biểu như Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum, “Làng phụ nữ nông thôn mới”  Vi Ô Lăk, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Mỗi tập thể, cá nhân dù ở vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau từ những người nông dân đến các bộ công chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đều có một điểm chung là học tập Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình.

Dẫu rằng đâu đó vẫn có những tập thể, cá nhân còn chậm trễ hay lúng túng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đôi lúc việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa liên tục… Thế nhưng, một điều chúng ta phải khẳng định rằng, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị ở tỉnh ta có chuyển biến rõ nét. Từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thùy Hương

Chuyên mục khác