Đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới

01/02/2021 13:32

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và của đất nước. Đại hội sẽ đề ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

Thôn trưởng thôn Ia Moong (xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai) Phạm Văn Hạnh trang trọng treo lá cờ Tổ quốc trước ngõ. Anh hào hứng nói: Để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhà nào trong thôn cũng treo cờ Tổ quốc, không cần phải nhắc nhở. Mọi người trong thôn ai cũng háo hức, chờ đợi và kỳ vọng vào những đổi mới trong lần Đại hội này. Họ tin rằng, Đảng sẽ có những quyết sách mang tầm chiến lược để đưa đất nước phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Không chỉ riêng có người dân ở thôn Ia Moong, mà bất cứ ở đâu trên địa bàn tỉnh hay khắp đất nước nói chung đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm. 8h sáng ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước; có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Sự kiện này làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Toàn cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: chinhphu.vn

 

Sự kỳ vọng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đối với Đảng; sự ủng hộ hết lòng của bạn bè quốc tế trên khắp năm châu đã khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quả thật vậy, ngược dòng lịch sử từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành vượt bậc của Đảng và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được đều bắt nguồn sâu xa từ việc Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, mặc dù kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Ngay trong nhiệm kỳ qua, trước những nguy cơ và thách thức với tình hình diễn biến phức tạp về an ninh chính trị của thế giới, sự suy thoái kinh tế toàn cầu…, trong nước thì ảnh hưởng nghiêm trọng về sự cố môi trường, hạn hán, lũ lụt hoành hành ở nhiều địa phương, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; chính trị, xã hội luôn được ổn định; quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, trong năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai gây nhiều thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương, nhưng với nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng trong việc cụ thể hoá, triển khai thực hiện”.

 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII cũng khẳng định, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Theo dõi phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhân dân cả nước hết sức vui mừng và phấn khởi về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đánh giá rất cao về đường hướng, mục tiêu đã được Đảng xác định trong văn kiện Đại hội. Nhiều người bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào tiền đồ của đất nước trong thời gian tới.

Sự kỳ vọng ấy chính là Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban Chấp hành mới, Bộ Chính trị mới với những con người có đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước để tiếp tục thực hiện sứ mệnh kế thừa và phát huy khát vọng, quyết tâm lớn của Đảng trong việc lãnh đạo, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam vững bước trong thời gian tới.

Và hơn hết, văn kiện Đại hội đánh giá đúng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” và đề ra được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Khát vọng và quyết tâm lớn của Đảng trong Đại hội XIII đó chính là những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc để xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Với sự chuẩn bị công phu, kỹ càng các văn kiện được trình tại Đại hội, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng thực sự hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết để có thể đưa ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, đưa Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác