Động lực để phát triển kinh tế-xã hội

11/06/2024 06:42

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, trong những năm qua, cùng với cả nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả mọi lĩnh vực, trở thành động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Cách đây 76 năm (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong bối cảnh nhân dân Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, kịp thời động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tiếp tục bước vào giai đoạn mới của cách mạng: Thi đua lao động sản xuất xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, dồn sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam để tiếp tục cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi với nhiều sản phẩm có chất lượng. Ảnh: D.Đ.N

 

76 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả mọi lĩnh vực, trở thành động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Tổ quốc ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

76 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ngày càng không ngừng được đẩy mạnh, lan tỏa, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thi đua yêu nước chính là sức mạnh, trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội đất nước theo xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Ngược dòng thời gian kể từ khi tỉnh Kon Tum được thành lập lại vào năm 1991, kinh tế tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé, sản phẩm chưa nhiều, chất lượng thấp; thương mại - dịch vụ chưa phát triển mạnh, đời sống nhân dân còn khó khăn về nhiều mặt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.  Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục còn nhiều thiếu thốn; hệ thống y tế vừa thiếu, vừa yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân; cơ sở vật chất văn hóa, thông tin lạc hậu, nhiều xã vùng sâu, vùng xa còn “trắng” về thông tin.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh không ngừng được đẩy mạnh cùng với sức mạnh không chịu khuất phục, vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tiềm năng và lợi thế của Kon Tum ngày càng được phát huy, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, nhiều phong trào thi đua thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, phát huy tác dụng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình là các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,  “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ Kon Tum sáng tạo và khởi nghiệp, đồng hành với sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; hay các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” gần đây đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ để tỉnh ta ngày càng phát triển. Ảnh: DĐN

 

Đặc biệt, phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được các cụm, khối thi đua và các đơn vị thành viên trong tỉnh tập trung hướng vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh”, “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã ngày càng không ngừng được lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các nhiệm kỳ đã đề ra.

Qua thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn gần đây, nhất là đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023) với chủ đề “Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh và phát triển”, tỉnh ta khen thưởng cho 50 tập thể, 69 cá nhân có thành tích đóng góp vào sự ổn định và phát triển tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2013-2023). Đồng thời phát động và tổ chức triển khai phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và nhiều phong trào thi đua khác với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Thông qua thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cùng với việc triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần phát huy mọi tiềm lực trong xã hội; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển nhanh, mạnh, bền vững và tạo sự lan tỏa cái tốt, cái đẹp rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác