Cử tri và lá phiếu

23/05/2021 19:15

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Lá phiếu của cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc cách mạng, đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi người công dân ta…”. Người nhắc “đối với lợi ích chung của Tổ quốc cũng như đối với lợi ích riêng của mỗi người, đồng bào cử tri phải làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là phải nhắc nhủ nhau hăng hái đi bỏ phiếu ngày tổng tuyển cử”.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân,… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp chính là dịp để cử tri trong cả nước phát huy quyền và nghĩa vụ công dân của mình, trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây cũng chính là quyền lợi và trách nhiệm vẻ vang của công dân.

Ngày 8/5/1960, Hồ Chủ Tịch đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại Tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu

 

Trải qua 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và hàng chục cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, kể từ khi cử tri cả nước lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của một đất nước hoàn toàn độc lập vào năm 1946, mỗi một công dân Việt Nam đều hết sức tự hào, vinh dự khi cầm trên tay lá phiếu. Sự tự hào, vinh dự ấy được thể hiện rõ nét qua khí thế náo nức của toàn dân tộc trong ngày bầu cử và tỷ lệ cử tri tham gia các cuộc bầu cử đều chiếm trên 97%; gần đây nhất, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%.

Không chỉ vinh dự, tự hào, mỗi cử tri nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước, cẩn trọng lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, thật sự tiêu biểu, trở thành người đại biểu của nhân dân. Khi cầm trên tay lá phiếu, cử tri đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu mà mình lựa chọn sẽ có những đề xuất, hiến kế góp phần để Quốc hội, HĐND các cấp đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, để đưa đất nước, địa phương ngày càng phát triển, không ngừng giàu mạnh, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tinh thần trách nhiệm, sáng suốt ấy của cử tri đã được đền đáp. Các đại biểu dân cử đã đáp ứng kỳ vọng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia thảo luận, bàn bạc, hiến kế, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương. Đơn cử như tại tỉnh ta, trong các nhiệm kỳ qua, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt các vấn đề trọng tâm đang được dư luận quan tâm, dành hết tâm huyết nghiên cứu, tranh luận một cách dân chủ, thẳng thắn… mọi vấn đề trước khi đưa ra các quyết sách. Nhờ vậy, các nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Riêng trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành 299 nghị quyết; trong đó có 150 nghị quyết về quy phạm pháp luật, 48 nghị quyết về tổ chức, nhân sự và 101 nghị quyết khác làm cơ sở để các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện. Các nghị quyết này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Kon Rơ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thế Binh 

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh ta được bầu 6 đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu HĐND tỉnh và bầu 316 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.167 đại biểu HĐND cấp xã. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 2 Ban bầu cử tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh, 13 Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh theo Luật định. Cùng đó, UBND cấp huyện, cấp xã đã ban hành quyết định thành lập 83 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 625 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 696 Tổ bầu cử (khu vực bỏ phiếu).

Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, các cấp, các ngành của tỉnh đã vào cuộc với tinh thần cao nhất, sớm hoàn tất chu đáo các khâu chuẩn bị, đảm bảo cho cử tri có được thông tin đầy đủ về cuộc bầu cử, về những người tham gia ứng cử, để cử tri nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn bầu ra những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, có tài, có đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, phát huy cao độ tinh thần kiến tạo, năng động đưa đất nước, địa phương phát triển mạnh mẽ và bền vững, hiện thực hóa khát vọng của toàn Đảng toàn dân ta về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta, nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, tích cực tham gia bỏ phiếu, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về đức - tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, đủ sức gánh vác những trọng trách lớn lao được nhân dân tin tưởng giao phó. 

Mỗi lá phiếu là quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, là trách nhiệm của một công dân góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác