Chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam

04/07/2022 13:12

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam là hoàn toàn tất yếu, để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng và hoài bão của nhân dân Việt Nam là xây dựng một xã hội ấm no, giàu đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Mặc dù tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt tiêu đề hết sức khiêm tốn “một số vấn đề”, nhưng tác phẩm không những có giá trị lớn về mặt tư tưởng mà còn là một hệ thống lý luận rất cơ bản, sâu sắc trên cơ sở đúc kết từ thực tiễn một cách khoa học về chủ nghĩa xã hội và đường lối cách mạng Việt Nam trên tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trải qua quá trình phát triển của cách mạng, Đảng ta luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin. Ngay sau khi Liên Xô tan rã và khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Và cũng chính vào thời điểm này, cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại phải đối đầu với những khó khăn mới, thử thách mới. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng tình hình này đã không ngừng xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối chủ nghĩa xã hội và chống phá Đảng ta, chế độ ta; chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, nhân dân ta đã dày công gầy dựng.

Thế nhưng, bất chấp mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhân dân ta đã đặt tất cả niềm tin sâu sắt vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản quang vinh, nhân dân Việt Nam đã kiên định lý tưởng, hoài bão của mình là xây dựng một xã hội ấm no, giàu đẹp. Và sự kiên định đó đã trở thành những hành động cách mạng thiết thực gắn các phong trào thi đua yêu nước để mỗi người dân đều góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư chứng minh, trước đổi mới (năm 1986), Việt Nam vốn là một nước nghèo lại bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, để lại những hậu quả hết sức to lớn cả về người, về của và môi trường sinh thái. Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 35 năm qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008

Thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng với đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã chứng minh những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng an ninh và đời sống xã hội của mỗi người dân ngày  được nâng cao… là đúng đắn.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường di lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời đã luận giải khách quan, khoa học, biện chứng về bản chất giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là hướng tới một xã hội hiện thực không còn áp bức, bóc lột và bất công; con người được giải phóng, được phát triển tự do, toàn diện. Tác phẩm một lần nữa khẳng định chủ nghĩa xã hội là một hình thái tiến bộ dựa trên học thuyết Mác- Lênin trong thời đại ngày nay và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự tất yếu của cách mạng Việt Nam và là mục tiêu, là lý tưởng của Đảng ta, nhân dân ta.

Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng. Ảnh: DĐN

 

Để giá trị của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền bá đến với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cùng với cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về giá trị tư tưởng của tác phẩm.

Đợt sinh hoạt chính trị đã có sức lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt rộng lớn từ cấp đảng bộ đến chi bộ với nhiều hình thức phong phú, gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”. Qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở đơn vị, địa phương mình.

Kế thừa thành tựu đạt được sau những năm đổi mới đất nước, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; tinh thần kiên cường, sự cần cù, sáng tạo trong lao động, dám nghĩ, dám làm của dân tộc Việt Nam, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc hơn nữa, tiến xa hơn nữa trên con đường hội nhập kinh tế toàn cầu, sánh vai với các cường quốc năm châu mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Hiện nay, Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, để mọi người dân “không có ai bị bỏ lại phía sau”, mọi người đều được ấm no, hạnh phúc theo mục tiêu, lý tưởng Đảng đã đề ra.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam là hoàn toàn tất yếu, bởi vậy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng, làm cho các tổ chức đảng và bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác