Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

18/01/2022 13:12

Kiên quyết, kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2021 khép lại với nhiều thành tựu của tỉnh nhà gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước. Đó chính là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt  “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

Để có được sự thắng lợi to lớn đó, phải kể đến vai trò hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, chống phá các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng đối với công cuộc đổi mới của đất nước và thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã bảo vệ và dựng xây trong hàng thập kỷ qua.

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiên quyết, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình dân chủ trong học sinh, sinh viên; bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay; triển khai các giải pháp ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, chống phá Việt Nam trên địa bàn tỉnh; phương án phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và bạo loạn trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh một hội nghị trực tuyến ở tỉnh ta quán triệt các nghị quyết của Đảng. Ảnh: MT

 

Với vai trò là cơ quan chủ đạo trong định hướng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Đồng thời đã kịp thời định hướng, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; hướng dẫn các đơn vị tham gia các giải báo chí toàn quốc do Trung ương phát động; theo dõi, đôn đốc các địa phương chỉ đạo thực hiện đặt mua, đọc báo, làm theo báo, tạp chí của Đảng. Tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí định kỳ hằng tháng, quý; thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, mạng xã hội để kịp thời báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp chỉ đạo kiểm tra xác minh, xử lý thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương; chú trọng triển khai công tác tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh, loa di động.

Công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện quy định về bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, thực hiện kỷ luật phát ngôn cũng được triển khai và thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

 Việc tổ chức đối thoại, giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc của nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng hết sức được chú trọng, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền các cấp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2021; trong đó có 2 cuộc đối thoại chuyên đề. Định kỳ ngày 22 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn trực tiếp tiếp công dân tại địa phương.

Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu về tham nhũng, tiêu cực. Một số huyện đã tập trung chỉ đạo và cơ bản giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo qua nhiều năm của công dân. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Có thể khẳng định, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian qua ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 các cấp được thành lập, cùng với cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên sâu, lực lượng tham gia đấu tranh ở từng cấp hoạt động hiệu quả, kiên quyết, kịp thời làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác