Văn phòng Huyện ủy Kon Plông thông báo mời thầu

23/11/2021 22:10

Văn phòng Huyện ủy Kon Plông thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ Khối Đảng

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Giá gói thầu: 195.893.500đ

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp các thiết bị để nâng cấp hệ thống mạng phục vụ công tác của Khối Đảng và các cuộc họp không sử dụng tài liệu giấy.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2021

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ Khối Đảng

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 gói hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 13h30, ngày 24/11/2021 đến trước ngày 30/11/2021.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Huyện ủy Kon Plông

- Địa chỉ: đường Hùng Vương, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

- Fax: 02603.848 163

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000đ

10. Thời điểm đóng thầu: 8h30, ngày 30/11/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 13h30, ngày 30/11/2021.

Chuyên mục khác