Thông báo về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024

15/01/2024 15:22

Nội dụng cụ thể như sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chuyên mục khác