THÔNG BÁO: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2022 và tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

22/06/2023 06:16

Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2022 (tại Thông báo số 703/TB-SYT ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế) và tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; cụ thể như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN TẠI PHỤ LỤC I VỀ SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2022

1. Vị trí Y sĩ (chức danh nghề nghiệp y sĩ hạng IV, mã số: V.08.03.07) Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy bổ sung thêm ngành/chuyên ngành: Y sĩ y học cổ truyền hoặc y sĩ đa khoa có chứng chỉ định hướng y học cổ truyền.

2. Bỏ nội dung yêu cầu về bồi dưỡng (chứng chỉ); bổ sung nội dung yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ đối với vị trí việc trí việc làm có trình độ đại học.

II. BỔ SUNG NỘI DUNG XÉT TUYỂN: Thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Trong đó: Đối với việc xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm được thực hiện thông qua các bài thi trắc nghiệm về ngoại ngữ và tin học (miễn thi trắc nghiệm đối với các thí sinh có văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học theo quy định).

2. Vòng 2: Thi phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

3. ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển1: Từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2023 tại Bộ phận một cửa, Sở Y tế tỉnh Kon Tum (số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Đối với các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại các trí việc làm yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ thì có thể bổ sung các văn bằng chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học (nếu có).

Các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được Sở Y tế thường xuyên cập nhật trên trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Kon Tum để các thí sinh có thể tra cứu kịp thời. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0260.3700279, số máy lẻ: 2, 3, 4, trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

 

[1] Đối với các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại các trí việc làm yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ thì có thể bổ sung các văn bằng chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học (nếu có)

Chuyên mục khác