Thông báo chào hàng gói thầu “Dự án phục hồi môi trường học tập và hỗ trợ kinh kế vùng bị lũ lụt ở tỉnh Kon Tum, Việt Nam”

31/12/2020 15:24

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông thông báo chào hàng gói thầu “Dự án phục hồi môi trường học tập và hỗ trợ kinh kế vùng bị lũ lụt ở tỉnh Kon Tum, Việt Nam”.

 

 

Chuyên mục khác