UBND các huyện, thành phố được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

27/05/2023 04:49

Từ ngày 25/5, UBND các huyện, thành phố được thực hiện quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn, theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/5 của UBND tỉnh.
Từ ngày 25/5, UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Ảnh: HL

 

Cụ thể, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố được thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ giá đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Hội đồng thẩm định giá đất bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; ban hành kế hoạch định giá đất cụ thể để tổ chức xác định giá đất, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp theo quy định.

Hồng Lam

Chuyên mục khác