Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ

21/09/2017 18:09

Chiều 21/9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 648 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; Thường trực và Trưởng ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

 

Sau khi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành năm 1997, Tỉnh ủy Kon Tum kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị xác  định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ; lãnh đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Việc phân công, phân cấp quản lý và bố trí sử dụng cán bộ trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số; đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm của cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ…

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý và thống nhất 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ là vô cùng quan trọng. Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) xem xét, cho ý kiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, trong khi chờ chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở kết quả đạt được và kinh nghiệm công tác trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian qua, các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy; bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, đảm bảo chất lượng, sát thực. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; thực hiện tốt việc kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ trong thực tiễn…

Tin, ảnh: Đắc Vinh

Chuyên mục khác